Komunikaty

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy ZG-ARZ.5012.68.2020

Poznań, dnia 30.09.2021

ZG-ARZ.5012.68.2020

OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na podstawie art. 49a w związku z art. 49 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania jako prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w związku z prowadzonym postępowaniem

zawiadamia

że przed Wojewodą Wielkopolskim prowadzone jest postępowanie odwoławcze od decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 778/2020 z 30 kwietnia 2020 r., znak UA-IV.6740.3041.2019, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” oraz „Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka” w Poznaniu. W świetle stanowiska Wojewody Wielkopolskiego znajdującego potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, podmiot, na rzecz którego nastąpi ustalenie odszkodowania organ odszkodowawczy ustala na podstawie treści ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Postępowanie prowadzone przed Wojewodą Wielkopolskim nie zostało do dnia dzisiejszego zakończone, a zatem brak jest możliwości ustalenia podmiotów uprawnionych do odszkodowania.

Wobec powyższego, na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że termin załatwienia sprawy przedłużony został do dnia 31 marca 2022 r.

Jednocześnie Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zawiadamia, że publiczne obwieszczenie następuje w dniu 1 października 2021 r. Zgodnie z przepisem art. 49 § 2 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z upoważnienia Prezydenta

Bożena Skrzydlewska

Z-ca Dyrektora ds. Orzecznictwa Administracyjnego ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu

Metadane

Data wytworzenia : 30.09.2021
Data publikacji : 01.10.2021
Data modyfikacji : 01.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kwiatkowska Agnieszka
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Lamprycht

Opcje strony

do góry