Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/komunikaty/1491,Wylozenie-projektu-operatu-opisowo-kartograficznego-ewidencji-gruntow-i-budynkow.html
2022-09-28, 21:47

Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania dla obrębów Strzeszyn i Piątkowo

Prezydent Miasta Poznania wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu, w terminie od 23 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r., w dni robocze w godzinach: w poniedziałki od 9:00 do 16:00, w pozostałe dni od 8:00 do 14:00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania dla obrębów Strzeszyn, Piątkowo.

Uwaga! Z powodu zagrożenia epidemicznego oraz obowiązującego na terenie Zarządu reżimu sanitarnego osobisty wgląd do projektu operatu możliwy jest po wcześniejszym umówieniu wizyty w ww. terminie pod nr tel. 693-963-948.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z:

  • rejestru gruntów,
  • rejestru/kartotek budynków,
  • rejestru/kartotek lokali,
  • mapy ewidencyjnej,

opracowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zapoznać się z wyżej wymienioną dokumentacją i zgłaszać uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Osoby zgłaszające się do zapoznania z dokumentacją powinny posiadać: dokument tożsamości/odpis z właściwego rejestru (wraz z numerem PESEL/REGON), względnie pełnomocnictwo do reprezentowania osoby/jednostki wraz z uiszczoną opłatą skarbową*, dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości (dotyczy przypadków, gdy w ewidencji gruntów i budynków brak informacji o przysługującym osobie/jednostce prawie do nieruchomości) oraz wszelkie dokumenty dotyczące budynków i lokali.

*Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii opłata skarbowa wynosi 17 zł; należy przedłożyć dowód wpłaty. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy – Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Karola Libelta 16/20, 61-706 Poznań; nr rachunku: PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763, lub u inkasentów. Zwolnienia od opłaty skarbowej przysługują zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)

Przetwarzanie danych osobowych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków pozostaje w zgodności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione, przy zapewnieniu środków zabezpieczających zbiór danych zgodnie z wymogami ww. ustawy. „Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/ochrona-danych-osobowyc/1334,Ochrona-danych-osobowych.html”.

Poznań, październik 2020 r.

Metadane

Data publikacji : 04.11.2020 06:00
Data modyfikacji : 13.04.2021 09:51
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rachuta
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony