Komunikaty

Zawiadomienie o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali położonych na obszarze miasta Poznania w obrębach ewidencyjnych: Golęcin i Podolany

Prezydent Miasta Poznania wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 24a ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 1a, art. 6a ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 7d pkt 1, art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 1, 2, 3 i art. 22 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), zawiadamia o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali położonych na obszarze miasta Poznania w obrębach ewidencyjnych: Golęcin i Podolany.

Wykonawcą prac wyłonionym w trybie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) jest: PROGETI – Anna Gontarska z siedzibą w Zgierzu przy ul. Lisiej 15.

Pracownicy ww. firmy w trakcie wykonywania prac będą legitymować się zaświadczeniem wydanym przez Geodetę Miejskiego – Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ – oraz imiennym identyfikatorem.

Przedmiotem pozyskiwania będą dane ewidencyjne obejmujące informacje dotyczące budynków, m.in.: geometrii, procesu budowy, przebudowy, rozbiórki, stanu użytkowania, liczby kondygnacji, materiału, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku, a także oznaczeń funkcji budynku, powierzchni użytkowej oraz pola powierzchni zabudowy.

Właściciele nieruchomości lub władający nimi zobowiązani są do udzielenia i przekazania osobom prowadzącym prace informacji w ww. zakresie oraz umożliwienia wglądu do dokumentów służących do aktualizacji ewidencji budynków i lokali, w tym również umożliwienia wejścia na grunt lub do obiektu budowlanego w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą, zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 14 i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), § 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 z późn. zm.).

Prace wykonywane są na koszt Skarbu Państwa. Po ich zakończeniu koszt związany z wprowadzeniem niezgłoszonych lub nieujawnionych informacji ponosić będzie zainteresowany.

Poznań, grudzień 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowa 20, dzwoniąc pod numery tel. 61 827 17 07, 61 827 16 35, 61 827 16 00.

Przetwarzanie danych osobowych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków pozostaje w zgodności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/ochronadanychosobowych/1334,Ochrona-danych-osobowych.html. Dane będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione, przy zapewnieniu środków zabezpieczających zbiór danych w związku z wymogami ww. ustawy.

Metadane

Data publikacji : 18.12.2020 08:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rachuta
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony

do góry