Słownik pojęć i skrótów

Słownik skrótów

W celu ułatwienia korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy słownik skrótów.

Tabela skrótów

aa ad acta (dosłownie: do akt, do archiwum)
art.  artykuł
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
BDSOG Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych
BDOT500   Baza Danych Obiektów Topograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
Dz.U. Dziennik Ustaw
EGiB Ewidencja gruntów i budynków
EMUiA  Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
ESO Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza
ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
GESUT Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu
GGK Główny Geodeta Kraju
GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii
IIP Infrastruktura Informacji Przestrzennej
IOD Inspektor Ochrony Danych
K.p.a. Kodeks postępowania administracyjnego
kw księga wieczysta
MeSIP Metropolitalny System Informacji Przestrzennej
MODGiK Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
M.P. Monitor Polski
PJM Polski Język Migowy
PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
RCiWN  Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości
RODO  ogólne rozporządzenie o ochronie danych
SGP  Stowarzyszenie Geodetów Polskich
SIP  System Informacji Przestrzennej
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SJM System Językowo-Migowy
SOK Sala Obsługi Klienta
Udip Ustawa o dostępie do informacji publicznej
UE Unia Europejska
UMP Urząd Miasta Poznania
WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
ZGiKM GEOPOZ  Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ZSIN Zintegrowany system informacji o nieruchomościach
ZUD Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

 

Metadane

Data publikacji : 31.03.2021 07:00
Data modyfikacji : 31.03.2021 07:38
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony

do góry