Słownik pojęć i skrótów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp)

Akt prawa gminnego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się m.in.:

  • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
  • linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,
  • lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
  • zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

Metadane

Data wytworzenia : 31.07.2013
Data publikacji : 06.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 06.10.2020 09:07
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Gęzikiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Lamprycht

Opcje strony

do góry