Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/sprawy-i-formularze/1782,Udostepnianie-danych-zgromadzonych-w-rejestrach-publicznych-podmiotom-realizujac.html
2022-09-28, 21:11

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych podmiotom realizującym zadania publiczne (O10)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Wnioskodawcą może być podmiot:

 • realizujący zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa;
 • realizujący zadanie publiczne na skutek powierzenia lub zlecenia takiego zadania przez podmiot publiczny.

Opłaty:

 1. Zbiory danych z rejestrów publicznych udostępnia się nieodpłatnie, zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne - w trybie art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:
 • w przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł;
 • opłaty za nośnik danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB nie pobiera się, jeżeli odpowiedni nośnik dostarczy wnioskodawca;
 • materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.
 1. Opłata za wysyłkę danych pod wskazany adres:
  Opłata za wysyłkę danych pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych, ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 2. Wysokość opłaty (za nośnik lub/i wysyłkę) utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
 3. DOO może zostać przesłany na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku. Oryginał DOO wnioskodawca odbiera wraz z zamówionymi zbiorami danych.
 4. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr…
 5. W przypadku odbioru osobistego, opłaty można dokonać w Sali Obsługi Klienta- wyłącznie za pomocą kart płatniczych.
 6. Odbiór danych następuje po dokonaniu opłaty za nośnik danych elektronicznych lub/i wysyłkę danych.

Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 6 zamieszczony jest na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

 1. Składanie wniosków drogą elektroniczną:
 1. Inne drogi składania wniosków:
 • osobiście – Sala Obsługi Klienta
 • tradycyjną pocztą
 • faksem: na numer 61 8230 201 (nie dotyczy w przypadku konieczności złożenia wraz z wnioskiem dokumentu pełnomocnictwa).

 

Termin i sposób realizacji:

 

Termin udostępniania:

14 dni od dnia doręczenia wniosku.
Termin realizacji, liczony w dniach roboczych, może ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych lub w zależności od wielkości zamówienia.

Sposób realizacji:

Udostępnianiu podlegają, wskazane w Tabeli 7, 8, 9, 12 lp. 1  załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, elektroniczne zbiory danych z rejestrów publicznych:

 • Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)
 • Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
 • Bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
 • Rejestru cen nieruchomości (RCN)

 oraz wskazane w Tabeli 10 lp. 3 i 4 i Tabeli 13 lp. 1 i 2 załącznika do ww. ustawy, standardowe opracowania kartograficzne:

 • mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej
 • mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej
 • mapa zasadnicza w postaci wektorowej
 • mapa zasadnicza w postaci rastrowej

Formaty udostępnianych zbiorów danych:

 • zbiory danych EGiB: GML, SHAPE
 • zbiory danych BDOT500, GESUT: GML, SHAPE
 • zbiory danych RCN: PDF lub XLS
 • mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej: DXF
 • mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej: PDF
 • mapa zasadnicza w postaci wektorowej: DXF
 • mapa zasadnicza w postaci rastrowej: PDF

Dostępne skale udostępnianych map:

 • mapa zasadnicza: 1:500
 • mapa ewidencyjna: 1:500, 1:1000

Odbiór danych:

 • przez Portal Klienta
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą na platformie ePUAP
 • wysyłka pod wskazany adres (na informatycznym nośniku danych)
 • osobiście w Sali Obsługi Klienta tut. Zarządu (na informatycznych nośnikach danych)

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), tel. 61 8271 611, 61 8271 885
Dział Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych (BDOT500, GESUT), tel. 61 8271 752
Dział Aktualizacji Danych Ewidencji Gruntów i Budynków (RCN), tel. 61 8271 755

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:

 1. Dane podmiotowe, w tym dane osobowe właścicieli/władających nieruchomościami, zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają ochronie ustawowej na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uzyskanie tych danych przez podmioty nie będące właścicielem/ władającym nieruchomością, wymaga wskazania interesu prawnego.
 2. Warunkiem odbioru zbiorów danych udostępnionych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą jest:
 • posiadanie konta na platformie ePUAP,
 • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP,
 • wielkość zamówionych danych nie może przekroczyć 5 MB.

Szczegółowe warunki składania i odbioru dokumentów przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą i Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.
 2. Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne .
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Metadane

Data wytworzenia : 01.12.2021
Data publikacji : 03.12.2021 00:00
Data modyfikacji : 18.03.2022 07:03
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Walaszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sroka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła

Opcje strony