Sprawy i formularze

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych podmiotom realizującym zadania publiczne (O10)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Wnioskodawcą może być podmiot:

 • realizujący zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa;
 • realizujący zadanie publiczne na skutek powierzenia lub zlecenia takiego zadania przez podmiot publiczny.

Opłaty:

1. Zbiory danych z rejestrów publicznych w postaci elektronicznej udostępnia się nieodpłatnie na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego – w trybie art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:

 • za nośnik danych o pojemności do 4 GB nie pobiera się opłaty,
 • jeśli do udostępniania materiałów konieczne będzie wykorzystanie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB – pobiera się 5 zł opłaty ryczałtowej za nośnik,
 • jeśli wnioskodawca sam dostarczy nośnik o pojemności 4–20 GB, opłaty się nie pobiera,
 • jeśli materiały zasobu wymagają nośnika danych o pojemności większej niż 20 GB, zostaną one udostępnione dopiero po tym, gdy wnioskodawca dostarczy właściwy nośnik.

3.Opłata za wysyłkę danych pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z cennikiem usług powszechnych operatora pocztowego.

4. Wysokość opłaty wykazywana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).

5. DOO może zostać przesłany na:

 • indywidualne konto na Portalu Klienta,
 • przez ePUAP,
 • na adres e-mail,
 • na numer faksu wskazany we wniosku.

6. Opłaty można dokonać w Portalu Klienta przez usługę płatności elektronicznych (PayU lub PayByNet) lub przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W tytule należy wpisać: „Dokument Obliczenia Opłaty nr….”

7. W przypadku odbioru osobistego opłaty można dokonać w Sali Obsługi Klienta – wyłącznie za pomocą kart płatniczych.

8. Odbiór danych następuje po dokonaniu opłaty.

9. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 6 zamieszczony jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ

 

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Sala Obsługi Klienta
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań
 

2. Składanie wniosków drogą elektroniczną:

 • przez Portal Klienta:

- pod adresem https://portal.geopoz.poznan.pl/klient/
(nie wymaga posiadania podpisu elektronicznego)

 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

2. Inne drogi składana wniosków:

 

 • pocztą,
 • faksem: na numer 61 8230 201 (nie dotyczy wniosków z załączonym dokumentem pełnomocnictwa).

Termin i sposób realizacji:

1. Termin udostępniania:

 • 14 dni od dnia doręczenia wniosku.

  Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych lub w zależności od wielkości zamówienia.

2. Sposób realizacji:

     Udostępnianiu podlegają, wskazane w Tabeli 7, 8, 9, 12 lp.1 załącznika do ustawy Prawo
     geodezyjne i kartograficzne, elektroniczne zbiory danych z rejestrów publicznych:

 • Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB),
 • Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500),
 • Bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
 • Rejestru cen nieruchomości (RCN),

 oraz wskazane w Tabeli 10 lp. 3 i 4 i Tabeli 13 lp. 1 i 2 załącznika do ww. ustawy,
 standardowe opracowania kartograficzne:

 • mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej,
 • mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej,
 • mapa zasadnicza w postaci wektorowej,
 • mapa zasadnicza w postaci rastrowej.

 

     Formaty udostępnianych zbiorów danych:

 • zbiory danych EGiB – GML, SHAPE,
 • zbiory danych BDOT500, GESUT – GML, SHAPE,
 • zbiory danych RCN – PDF, XLS,
 • mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej – DXF,
 • mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej – PDF,
 • mapa zasadnicza w postaci wektorowej – DXF,
 • mapa zasadnicza w postaci rastrowej – PDF.

 

Dostępne skale udostępnianych map:

 • mapa zasadnicza – 1:500,
 • mapa ewidencyjna – 1:500, 1:1000.

Odbiór danych:

 • przez Portal Klienta,
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą na platformie ePUAP,
 • wysyłka pod wskazany adres (na informatycznym nośniku danych),
 • osobiście w Sali Obsługi Klienta tut. Zarządu (na informatycznych nośnikach danych).

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGIB)

tel. 61 8271 620, 61 8271 885

Dział Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych (BDOT500, GESUT)

tel. 61 8271 752

Dział Aktualizacji Danych Ewidencji Gruntów i Budynków (RCN)

tel. 61 8271 755

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu co do zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty organ wydaje decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:

1. Dane podmiotowe, w tym dane osobowe właścicieli/władających nieruchomościami, zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają ochronie ustawowej na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Uzyskanie tych danych przez podmioty niebędące właścicielem/władającym nieruchomością wymaga wskazania interesu prawnego.

2. Warunkiem dostępu do danych przez Portal Klienta jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta na tym Portalu.

3. Szczegółowe warunki składania i odbioru dokumentów przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą i Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy
 2. Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data aktualizacji: 29.04.2024 r.

Metadane

Data wytworzenia : 01.12.2021
Data publikacji : 03.12.2021 00:00
Data modyfikacji : 29.04.2024 13:44
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Walaszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sroka
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry