Sprawy i formularze

Ludzie

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (O7)

 1. mapy ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej (Formularz P + P1)
 2. zbiorów danych bazy danych EGIB w postaci elektronicznej (Formularz P + P2)
 3. zbiorów danych GESUT w postaci elektronicznej (Formularz P + P3)
 4. zbiorów danych BDOT500 w postaci elektronicznej (Formularz P + P4)
 5. rejestru cen nieruchomości (Formularz P + P5)
 6. raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) (Formularz P + P6)
 7. innych materiałów (Formularz P + P7)

Załatw sprawę online:

Portal Klienta

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P wraz z właściwym załącznikiem P1-P7).

Opłaty:

Zgodnie z ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 1. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
 • stawki określone w tabelach nr 2, 3, 6, 14, 16 i 17 załącznika do ustawy.
 1. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:
 • stawki opłat określonych w tabelach nr 2, 3, 6, 14, 16 i 17 załącznika do ustawy uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB,
 • jeśli do udostępnienia materiałów konieczne będzie wykorzystanie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, pobiera się 5 zł opłaty ryczałtowej za nośnik,
 • jeśli wnioskodawca dostarczy nośnik o pojemności 4-20 GB, opłaty się nie pobiera,
 • jeśli materiały zasobu wymagają nośnika danych o pojemności większej niż 20 GB, zostaną one udostępnione dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę właściwego nośnika.
 1. Opłata za wysyłkę danych pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z cennikiem usług powszechnych operatora pocztowego.
 2. Jeśli wnioskodawca wystąpi o nieodpłatne wydanie materiałów zasobu, we wniosku wskazuje podstawę prawną upoważniającą do nieodpłatnego ich pozyskania.

4a. Nieodpłatne zbiory danych w postaci elektronicznej udostępnia się zgodnie z art. 40a ust. 2 ustawy:

 • w celu edukacyjnym:

   – jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

          – uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

          – podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 • w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:

– podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),

        – podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 • w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
 • w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa – Ministrowi Obrony Narodowej
 • na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; [dotyczy pkt 1-5 przywołanych w nagłówku karty informacyjnej],
 • pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa w art. 28e ust. 1 pkt 1.

4b. Nieodpłatne gminne zestawienia danych objętych ewidencją gruntów i budynków dla m. Poznania udostępnia się zgodnie z art. 40a ust. 2 ustawy (w postaci elektronicznej).

 1. Wysokość opłaty wykazywana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
 2. DOO może zostać przesłany:
 • na indywidualne konto na Portalu Klienta,
 • przez ePUAP,
 • na adres e-mail,
 • na numer faksu wskazany we wniosku.
 1. Opłaty można dokonać w Portalu Klienta przez usługę PayByNet lub przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W tytule należy wpisać: „Dokument Obliczenia Opłaty nr…..”
 2. W przypadku odbioru osobistego, opłaty można dokonać w Sali Obsługi Klienta – wyłącznie za pomocą kart płatniczych.
 3. Odbiór danych następuje po dokonaniu opłaty.
 4. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 7 zamieszczony jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Sala Obsługi Klienta
  Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  ul. Gronowa 20
  61-655 Poznań
 2. Składanie wniosków drogą elektroniczną:
 • przez Portal Klienta dostępny pod adresem (wymaga założenia konta): https://portal.geopoz.poznan.pl/klient/ (nie wymaga posiadania podpisu elektronicznego)
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – na platformie ePUAP (wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP). Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

2. Inne drogi składana wniosków:

 • pocztą,
 • faksem: na numer 61 8230 201 (nie dotyczy wniosków z załączonym dokumentem pełnomocnictwa).

Termin i sposób realizacji:

1. Terminy udostępniania:

Na miejscu realizowane są wnioski o wydanie mapy zasadniczej (w postaci elektronicznej i nieelektronicznej), dla których obszar realizacji w skali 1:500 nie przekracza formatu A3.

Wnioski na pozostałe materiały zasobu realizowane są w wyznaczonych terminach:

a) mapa ewidencji gruntów i budynków:

 • w postaci elektronicznej – do 10 dni
 • w postaci nieelektronicznej – do 10 dni

b) mapa zasadnicza:

 • w postaci elektronicznej – do 10 dni
 • w postaci nieelektronicznej – do 10 dni

c) zbiory danych bazy danych EGIB w postaci elektronicznej – do 10 dni

d) zbiory danych GESUT w postaci elektronicznej – do 10 dni

e) zbiory danych BDOT500 w postaci elektronicznej – do 10 dni

f) rejestr cen nieruchomości w postaci elektronicznej – do 10 dni

g) raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia)

 • w postaci elektronicznej – do 10 dni
 • w postaci nieelektronicznej – do 10 dni

h) inne materiały:

 • kopie dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego – do 20 dni
 • dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego – do 10 dni
 • inne niewymienione – 10 dni

Terminy realizacji, liczone w dniach roboczych, mogą ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazach danych lub w zależności od wielkości zamówienia.

2. Sposób realizacji:

  Formaty udostępnianych materiałów zasobu:

a) mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej:

 • wektorowa – DXF,
 • rastrowa – PDF,

b) mapa zasadnicza w postaci elektronicznej:

 • wektorowa – DXF, DXF+TIFF (w przypadku występowania rastrów),
 • rastrowa – PDF,

c) zbiory danych bazy danych EGIB w postaci elektronicznej: GML, SHAPE,      

d) zbiory danych GESUT w postaci elektronicznej – GML,

e) zbiory danych BDOT500 w postaci elektronicznej – GML,

f) rejestr cen nieruchomości w postaci elektronicznej – PDF, XLS,

g) raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) w postaci elektronicznej – PDF,

h) inne materiały:

 • kopie dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego udostępniane są jedynie w postaci papierowej,
 • dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych – wydruk, PDF,
 • inne niewymienione – wydruk, PDF.

Jeżeli wnioskodawca nie wskaże interesu prawnego, upoważniającego do pozyskania danych o właścicielu/władającym nieruchomości – materiały zasobu wydawane są w postaci zanonimizowanej.

Dostępne skale udostępnianych map:

 • mapa zasadnicza – 1:500,
 • mapa ewidencyjna – 1:500, 1:1000.

Odbiór dokumentów:

 • przez Portal Klienta (materiały w postaci elektronicznej),
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą na platformie ePUAP (materiały w postaci elektronicznej),
 • wysyłka pod wskazany adres (materiały w postaci drukowanej oraz elektronicznej na informatycznych nośnikach danych),
 • osobiście w Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ (materiały w postaci drukowanej oraz elektronicznej na informatycznych nośnikach danych).

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków
tel. 61 8271 611, 61 8271 885
Dział Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych
tel. 61 8271 752
Dział Aktualizacji Danych Ewidencji Gruntów i Budynków
tel. 61 8271 755

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu co do zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty organ wydaje decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:

 1. Dane podmiotowe, w tym dane osobowe właścicieli/władających nieruchomościami, zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają ochronie ustawowej na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Uzyskanie tych danych przez podmioty nie będące właścicielem/władającym nieruchomością, wymaga wskazania interesu prawnego.
 2. Warunkiem dostępu do danych przez Portal Klienta jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta na tym Portalu.
 3. Szczegółowe warunki składania i odbioru dokumentów przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą i Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data aktualizacji: 15.09.2023 r.

 
 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 01.12.2021
Data publikacji : 03.12.2021 00:00
Data modyfikacji : 15.09.2023 15:26
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Walaszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sroka
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry