Sprawy i formularze

Ludzie

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (O7)

tj.

 1. mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza (Formularz P + P1)
 2. zbiory danych bazy danych EGIB w postaci elektronicznej (Formularz P + P2)
 3. zbiory danych GESUT w postaci elektronicznej (Formularz P + P3)
 4. zbiory danych BDOT500 w postaci elektronicznej (Formularz P + P4)
 5. rejestr cen nieruchomości (Formularz P + P5)
 6. raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) (Formularz P + P6)
 7. inne materiały (Formularz P + P7)

Załatw sprawę online:

Portal Klienta

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P wraz z właściwym załącznikiem P1-P7).

Opłaty:

Zgodnie z ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 1. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:
 • stawki podstawowe określone w tabelach nr 2, 3, 6-14, 16 i 17 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB;
 • w przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł;
 • opłaty za nośnik danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB nie pobiera się, jeżeli odpowiedni nośnik dostarczy wnioskodawca;
 • materiały zasobu, dla udostępnienia których niezbędne jest użycie nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.
 1. Opłata za wysyłkę danych pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych, ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 2. W przypadku wystąpienia w wnioskiem o nieodpłatne wydanie materiałów zasobu, we wniosku należy wskazać postawę prawną upoważniającą do nieodpłatnego ich pozyskania.
  Nieodpłatne zbiory danych w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 2, 4, 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) udostępnia się:
 • w celu edukacyjnym: - jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) - uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) - podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535),
 • w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych: – podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), – podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320),
 • w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa – Ministrowi Obrony Narodowej
 • na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; [dot. pkt 1-5 przywołanych w nagłówku karty informacyjnej]
 • pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa w art. 28e ust. 1 pkt 1;

Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieodpłatnie udostępnia się: gminne zestawienia danych objętych ewidencją gruntów i budynków dla m. Poznania w postaci elektronicznej

 1. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
 2. DOO może zostać przesłany na indywidualne konto na Portalu Klienta lub przez ePUAP lub na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku.
 3. Opłaty można dokonać w Portalu Klienta przez usługę PayByNet lub przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr…..
 4. W przypadku odbioru osobistego, opłaty można dokonać w Sali Obsługi Klienta – wyłącznie za pomocą kart płatniczych.
 5. Odbiór danych następuje po dokonaniu opłaty wskazanej w DOO. Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 6 zamieszczony jest również na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej tut. Zarządu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

 1. Składanie wniosków drogą elektroniczną:
 1. Inne drogi składana wniosków:
 • osobiście - Sala Obsługi Klienta
 • tradycyjną pocztą
 • faksem: na numer 61 8230 201 (nie dotyczy w przypadku konieczności złożenia wraz z wnioskiem dokumentu pełnomocnictwa).

Termin i sposób realizacji:

 1. Na miejscu realizowane są wnioski:

 • na mapę zasadniczą w postaci elektronicznej i nieelektronicznej, dla których obszar realizacji w skali 1:500, nie przekracza formatu A3.
 1. Wnioski na pozostałe materiały zasobu, realizowane są w wyznaczonych terminach:

 • mapa ewidencji gruntów i budynków: w postaci elektronicznej: do 10 dni, w postaci nieelektronicznej: do 10 dni
 • mapa zasadnicza: w postaci elektronicznej: do 10 dni, w postaci nieelektronicznej: do 10 dni
 • zbiory danych bazy danych EGIB w postaci elektronicznej: do 10 dni
 • zbiory danych GESUT w postaci elektronicznej: do 10 dni
 • zbiory danych BDOT500 w postaci elektronicznej: do 10 dni
 • rejestr cen nieruchomości w postaci elektronicznej: do 10 dni
 • raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia): w postaci elektronicznej: do 10 dni, w postaci nieelektronicznej: do 10 dni
 • inne materiały: kopie dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego: do 20 dni, dokument wchodzący w skład operatu technicznego: do 10 dni, inne niewymienione: 10 dni

Terminy realizacji, liczone w dniach roboczych, mogą ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych lub w zależności od wielkości zamówienia.

 1. Sposób realizacji:

Formaty udostępnianych materiałów zasobu:

 • mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej: wektorowa: DXF, rastrowa: PDF
 • mapa zasadnicza w postaci elektronicznej: wektorowa: DXF, DXF+TIFF (w przypadku występowania rastrów), rastrowa: PDF
 • zbiory danych bazy danych EGIB w postaci elektronicznej: GML, SHAPE, DXF (mapa ewidencyjna wektorowa), PDF (mapa ewidencyjna rastrowa)
 • zbiory danych GESUT w postaci elektronicznej: GML
 • zbiory danych BDOT500 w postaci elektronicznej: GML
 • rejestr cen nieruchomości w postaci elektronicznej: PDF, XLS
 • raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) w postaci elektronicznej: PDF
 • inne materiały: kopie dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego udostępniane są jedynie w postaci papierowej. Dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych: wydruk, PDF. Inne niewymienione: wydruk, PDF W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże interesu prawnego, upoważniającego do pozyskania danych o właścicielu/władającym nieruchomości – materiały zasobu wydawane są w postaci zanonimizowanej.

Dostępne skale udostępnianych map:

 • mapa zasadnicza: 1:500
 • mapa ewidencyjna: 1:500, 1:1000

Odbiór dokumentów:

 • przez Portal Klienta (materiały w postaci elektronicznej)
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą na platformie ePUAP (materiały w postaci elektronicznej, nieprzekraczające 5 MB)
 • wysyłka pod wskazany adres (materiały w postaci drukowanej oraz elektronicznej na informatycznych nośnikach danych)
 • osobiście w Sali Obsługi Klienta tut. Zarządu (materiały w postaci drukowanej oraz elektronicznej na informatycznych nośnikach danych)

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), tel. 61 8271 611, 61 8271 885
Dział Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych (BDOT500, GESUT), tel. 61 8271 752
Dział Aktualizacji Danych Ewidencji Gruntów i Budynków (RCN), tel. 61 8271 755

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:

 1. Dane podmiotowe, w tym dane osobowe właścicieli/władających nieruchomościami, zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają ochronie ustawowej na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Uzyskanie tych danych przez podmioty niebędące właścicielem/władającym nieruchomością, wymaga wskazania interesu prawnego.
 2. Warunkiem dostępu do danych przez Portal Klienta jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta na tym Portalu.
 3. Warunkiem dostępu do danych przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą jest:
 • posiadanie konta na platformie ePUAP,
 • posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP,
 • wielkość zamówionych danych nie może przekroczyć 5 MB.

Szczegółowe warunki składania i odbioru dokumentów przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą i Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Metadane

Data wytworzenia : 01.12.2021
Data publikacji : 03.12.2021 00:00
Data modyfikacji : 14.06.2022 09:49
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Walaszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sroka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła

Opcje strony

do góry