Sprawy i formularze

Ludzie

Wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (O5)

Załatw sprawę online:

Portal Klienta

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (formularz EGIB).

Opłaty:

Zgodnie z ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 1. Opłaty za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków: stawki podstawowe określone w tabeli nr 11 załącznika do ustawy.
 2. W przypadku wystąpienia w wnioskiem o nieodpłatne wydanie wypisów i wyrysów należy wskazać postawę prawną upoważniającą do nieodpłatnego ich pozyskania.
 3. Nieodpłatne wypisy i wyrysy.

Zgodnie z art. 40b ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzone i wydawane na żądanie:

 • prokuratury,
 • sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa,
 • organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań,
 • organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu: ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej, przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.
 • Krajowego Zasobu Nieruchomości w związku z jego działaniami mającymi na celu regulację stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11, 223 i 1551), oraz zbycie lub udostępnienie nieruchomości wchodzących w skład tego zasobu.
 1. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
 2. DOO może zostać przesłany na indywidualne konto na Portalu Klienta lub przez  ePUAP lub na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku.
 3. Opłaty można dokonać w Portalu Klienta przez usługę PayByNet lub przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr…..
 4. W przypadku odbioru osobistego, opłaty można dokonać w Sali Obsługi Klienta wyłącznie za pomocą kart płatniczych.
 5. Odbiór dokumentów następuje po dokonaniu opłaty.
 6. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

 1.  Składanie wniosków drogą elektroniczną:
 1. Inne drogi składania wniosków:
 • osobiście - Sala Obsługi Klienta, pomieszczenie B
 • tradycyjną pocztą
 • faksem: na numer 61 8230 201 (nie dotyczy w przypadku konieczności złożenia wraz z wnioskiem dokumentu pełnomocnictwa).

Termin i sposób realizacji:

 1. Terminy udostępniania:

Na miejscu realizowane są wnioski:

 • o dokumenty w formacie A4 dla maksymalnie 2 różnych nieruchomości (KW),
 • złożone na obowiązujących formularzach,
 • prawidłowo wypełnione pod względem formalnoprawnym i podpisane przez osobę upoważnioną,
 • niewymagające aktualizacji bazy danych przed wydaniem dokumentu,
 • niewymagające analizy pod względem formalnoprawnym (np. w związku z koniecznością przeanalizowania załączników do wniosku lub interesu prawnego),

W ramach tych wniosków, na miejscu wydawane są dokumenty:

 • wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści (bez KW i bez danych podmiotowych),
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z rejestru gruntów (z klauzulą do wpisu do KW),
 • wypis z wyrysem (z klauzulą do wpisu do KW),
 • wypis z wykazu działek ewidencyjnych,
 • wypis z rejestru lokali o niepełnej treści (bez KW i bez danych podmiotowych),
 • wypis z rejestru lokali (z klauzulą do wpisu do KW),
 • wypis z kartoteki lokali (z klauzulą do wpisu do KW).

Wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści i wypis z rejestru lokali o niepełnej treści - można uzyskać z numerem księgi wieczystej po wykazaniu interesu prawnego.

Wnioski na pozostałe dokumenty i materiały z ewidencji gruntów i budynków, realizowane są w wyznaczonych terminach:

 • wypisy z rejestru gruntów (do celów prawnych; uproszczony; bez danych osobowych), wypisy rejestru/kartoteki budynków i lokali oraz wypisy z wykazu działek i wykazu podmiotów (do 10 sztuk) – do 10 dni,
 • wypisy z rejestru gruntów (do celów prawnych; uproszczony; bez danych osobowych), wypisy rejestru/kartoteki budynków i lokali oraz wypisy z wykazu działek i wykazu podmiotów (pow. 10 sztuk) – do 15 dni,
 • wyrys i wypis (opis i mapa) – do 15 dni,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (do 10 sztuk lub/i format A4-A2) – do 10 dni,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (pow. 10 sztuk lub/i format A1-A0) – do 15 dni

Terminy realizacji, liczone w dniach roboczych, mogą ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub w zależności od wielkości zamówienia.

 1. Sposób realizacji:

Wypisy i wyrysy wydawane na miejscu, udostępnia się w postaci:

 • drukowanej

Wypisy i wyrysy wydawane w wyznaczonym terminie, udostępnia się w postaci:

 • drukowanej
 • elektronicznej: format PDF (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
 1. Odbiór dokumentów:
 • przez Portal Klienta (dokumenty w postaci elektronicznej)
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą na platformie ePUAP (dokumenty w postaci elektronicznej)
 • wysyłka pod wskazany adres (dokumenty w postaci drukowanej oraz elektronicznej na informatycznych nośnikach danych)
 • osobiście w Sali Obsługi Klienta tut. Zarządu (dokumenty w postaci drukowanej oraz elektronicznej na informatycznych nośnikach danych)

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków, tel. 61 8271 611, 61 8271 885

Tryb odwoławczy:

 1. W przypadku odmowy wydania wypisu z operatu ewidencyjnego z danymi podmiotowymi i/lub oznaczeniem księgi wieczystej z uwagi na brak interesu prawnego w ich uzyskaniu - wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.
 2. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty - wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:

 1. Dane podmiotowe, w tym dane osobowe właścicieli/władających nieruchomościami, zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają ochronie ustawowej na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Uzyskanie tych danych przez podmioty nie będące właścicielem/władającym nieruchomością, wymaga wskazania interesu prawnego.
 2. Wypisy z kartotek budynków/lokali nie zawierają danych o podmiocie ewidencji gruntów i budynków ani oznaczeń ksiąg wieczystych. Wypisy z rejestrów gruntów/budynków/lokali o niepełnej treści nie zawierają danych o podmiocie ewidencji gruntów i budynków.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Metadane

Data wytworzenia : 01.12.2021
Data publikacji : 03.12.2021 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Walaszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sroka

Opcje strony

do góry