Sprawy i formularze

Ludzie

Wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (O5)

Załatw sprawę online:

Portal Klienta

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (formularz EGIB).

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1. Opłaty za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków 

 • stawki podstawowe określone w tabeli nr 11 załącznika do ustawy.

2. Nieodpłatne wypisy i wyrysy.

Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pozwalają na zwolnienie z opłat za wypisy i wyrysy określonych typów wnioskodawców. Nie pobiera się opłat za dokumenty wydane na żądanie:

 • prokuratury,
 • sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa,
 • organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań,
 • organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
  – ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
  – przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
  – przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.
 • Krajowego Zasobu Nieruchomości w związku z jego działaniami ustawowymi.

3. Wysokość opłaty wykazywana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).

4. DOO może zostać przesłany:

 • na indywidualne konto na Portalu Klienta,
 • przez ePUAP,
 • na adres e-mail,
 • na numer faksu wskazany we wniosku.

5. Opłaty można dokonać w Portalu Klienta przez usługę PayByNet lub przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W tytule należy wpisać: Dokument Obliczenia Opłaty nr…

6. W przypadku odbioru osobistego opłaty można dokonać w Sali Obsługi Klienta – wyłącznie za pomocą kart płatniczych.

7. Odbiór dokumentów następuje po dokonaniu opłaty.

8. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 5, zamieszczony jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GEOPOZ.                                  

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Sala Obsługi Klienta, pom. B
    Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
    ul. Gronowa 20
    61-655 Poznań

2.  Składanie wniosków drogą elektroniczną:

 • przez Portal Klienta dostępny pod adresem (wymaga założenia konta): https://portal.geopoz.poznan.pl/klient/ (nie wymaga posiadania podpisu elektronicznego)
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP (wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP). Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

2. Inne drogi składana wniosków:

 • pocztą,
 • faksem: na numer 61 8230 201 (nie dotyczy wniosków z załączonym dokumentem pełnomocnictwa).

Termin i sposób realizacji:

1. Terminy udostępniania:

Na miejscu realizowane są wnioski:

 • złożone na obowiązujących formularzach,
 • prawidłowo wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną,
 • niewymagające aktualizacji bazy danych przed wydaniem dokumentu,
 • niewymagające analizy pod względem formalnoprawnym (np. w związku z koniecznością przeanalizowania załączników do wniosku lub interesu prawnego),
 • dokumenty dla maksymalnie 2 różnych nieruchomości (KW) – w formacie A4.

Na miejscu wydawane są następujące dokumenty:

 • wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści (bez KW i bez danych podmiotowych),
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z rejestru gruntów (z klauzulą do wpisu do KW),
 • wypis z wyrysem (z klauzulą do wpisu do KW),
 • wypis z wykazu działek ewidencyjnych,
 • wypis z rejestru lokali o niepełnej treści (bez KW i bez danych podmiotowych),
 • wypis z rejestru lokali (z klauzulą do wpisu do KW),
 • wypis z kartoteki lokali (z klauzulą do wpisu do KW).

Wypisy z rejestru gruntów o niepełnej treści i wypisy z rejestru lokali o niepełnej treści – można uzyskać z numerem księgi wieczystej po wykazaniu interesu prawnego.

Wnioski na pozostałe dokumenty i materiały z ewidencji gruntów i budynków realizowane są w wyznaczonych terminach:

 • wypisy z rejestru gruntów (do celów prawnych; uproszczony; bez danych osobowych), wypisy z rejestru/kartoteki budynków i lokali oraz wypisy z wykazu działek i wykazu podmiotów (do 10 sztuk) – do 10 dni,
 • wypisy z rejestru gruntów (do celów prawnych; uproszczony; bez danych osobowych), wypisy z rejestru/kartoteki budynków i lokali oraz wypisy z wykazu działek i wykazu podmiotów (powyżej 10 sztuk) – do 15 dni,
 • wyrys i wypis – do 15 dni,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (do 10 sztuk lub/i format A4-A2) – do 10 dni,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (powyżej 10 sztuk lub/i format A1-A0) – do 15 dni.

Terminy realizacji, liczone w dniach roboczych, mogą ulec zmianie, jeśli zajdzie konieczność zaktualizowania zapisów dla danej nieruchomości w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub w zależności od wielkości zamówienia.

2. Sposób realizacji:

Wypisy i wyrysy wydawane na miejscu udostępnia się jedynie w formie drukowanej.

Wypisy i wyrysy wydawane w wyznaczonym terminie udostępniane są w formie:

 • drukowanej,
 • elektronicznej: format PDF (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

3. Odbiór dokumentów:

 • przez Portal Klienta (dokumenty elektroniczne),
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą na platformie ePUAP (dokumenty elektroniczne),
 • wysyłka pod wskazany adres (dokumenty drukowane oraz elektroniczne na informatycznych nośnikach danych),
 • osobiście w Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ (dokumenty drukowane oraz elektroniczne na informatycznych nośnikach danych).

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków
tel. 61 8271 611, 61 8271 885

Tryb odwoławczy:

1. Organ może odmówić wydania wypisu z operatu ewidencyjnego z danymi podmiotowymi i/lub oznaczeniem księgi wieczystej z uwagi na brak interesu prawnego po stronie wnioskodawcy. W takiej sytuacji wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

2. W przypadku sporu co do zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty organ wydaje decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:

1. Dane podmiotowe, w tym dane osobowe właścicieli/władających nieruchomościami, zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają ochronie ustawowej na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Uzyskanie tych danych przez podmioty niebędące właścicielem/władającym nieruchomością wymaga wskazania interesu prawnego.

2. Wypisy z kartotek budynków/lokali:

 • dotyczą budynków i lokali, które nie mają założonej księgi wieczystej,
 • nie zawierają danych o podmiocie ewidencji gruntów i budynków.

3. Wypisy z rejestrów gruntów/budynków/lokali:

 • dotyczą budynków i lokali z założoną księgą wieczystą,
 • zawierają dane o podmiocie ewidencji gruntów i budynków i oznaczenia ksiąg wieczystych.

4. Wypisy z rejestrów gruntów/budynków/lokali o niepełnej treści nie zawierają danych o podmiocie ewidencji gruntów i budynków (i księgi wieczystej, jeżeli wnioskodawca nie wykaże interesu prawnego).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 5. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Data aktualizacji: 14.09.2023 r.

 

Metadane

Data wytworzenia : 01.12.2021
Data publikacji : 03.12.2021 00:00
Data modyfikacji : 15.09.2023 15:26
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Walaszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sroka
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry