Sprawy i formularze

Wyłączanie z produkcji gruntów rolnych (A6)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Postępowaniem w sprawie wyłączenia z produkcji obejmuje się grunty rolne w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, położone na terenie miasta Poznania.
 1. Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów rolnych położonych na terenie miasta Poznania.
  Załączniki:
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (tylko w przypadku, gdy grunt nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego),
 • dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np.: akt notarialny),
 • plan zagospodarowania działki (zgodnie z projektem budowlanym) i zestawienie powierzchni z zaznaczoną powierzchnią gruntów przeznaczonych do wyłączenia z produkcji (z dokładnością do 1m2), z uwzględnieniem klas i użytków znajdujących się w granicach działki, podpisany i opieczętowany przez projektanta lub geodetę,
 • dokument umożliwiający ustalenie wartości rynkowej gruntu podlegającego wyłączeniu (opinia rzeczoznawcy, akt notarialny),
 • dokument stwierdzający umocowanie osoby składającej wniosek do działania na rzecz i w imieniu wnioskodawcy.
 1. W przypadku gruntów niewymagających uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji:
  Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunty nie wymagają wyłączenia z produkcji w trybie przepisów rodziału 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Opłaty:

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Numer konta bankowego jest zamieszczony na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 500.


Komórka prowadząca sprawę:

Dział Podziałów i Ochrony Gruntów Rolnych.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zasada powyższa dotyczy również zażaleń na postanowienia.
 

Uwagi:

 1. Osoba, która uzyskuje zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej jest zobowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Wysokość należności i opłat rocznych jest uzależniona od powierzchni inwestycji, klasy bonitacyjnej wyłączonych gruntów, ich pochodzenia oraz rodzaju użytku. Wysokość należności ustala się w oparciu o przelicznik zawarty w tabeli zamieszczonej w ustawie. Ustaloną należność pomniejsza się o wartość gruntu określoną wg cen rynkowych stosowanych w obrocie gruntami w danej miejscowości. Opłata roczna stanowi 10% należności i należy ją uiszczać przez 10 lat. Obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego – jeżeli powierzchnia wyłączenia nie przekracza 0,05 ha w przypadku budynku i jednorodzinnego i do 0,02 ha na każdy lokal w przypadku budynku wielorodzinnego. Ustawa przewiduje ponadto możliwość nałożenia na inwestora obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gleb, warstwy próchniczej z gruntów rolnych klas I, II, III, III a, III b, IV a, IV i torfów.
 2. Organem właściwym w sprawach wyłączenia gruntów z produkcji leśnej jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (ul. Gajowa 10, 61-625 Poznań).
 1. Kopie dokumentów składane w toku postępowania winny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1326).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
 3. § 9 uchwały nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 4027).

Metadane

Data publikacji : 19.10.2021 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sroka

Opcje strony

do góry