Sprawy i formularze

Ustalenie numeru porządkowego budynku (wybudowanego / w trakcie budowy / prognozowanego do wybudowania) (A2)

Załatw sprawę online:

ePuapu

Dział Numeracji Porządkowej i Nazewnictwa Ulic ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania oraz prowadzi ewidencję miejscowości ulic i adresów. Numer porządkowy jest ustalany z urzędu lub na wniosek zainteresowanych. O tych ustaleniach zawiadomieni zostają właściciele nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym.

Nie umieszczenie w wyznaczonym terminie tabliczki z numerem porządkowym, podlega karze grzywny do 250 zł, albo karze nagany.

Wymagane dokumenty:

Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres, określenie przedmiotu wniosku, informacje dotyczące położenia budynku.

Wskazanym jest dołączenie do wniosku:

 • mapy z wrysowanym budynkiem wybudowanym, w budowie lub prognozowanym do wybudowania (z zaznaczeniem wejścia lub wejść w przypadku, gdy dla budynku zaistnieje potrzeba ustalenia więcej numerów w powiązaniu z tymi wejściami),
 • pozwolenia na budowę (w przypadku budynków wymagających takiego pozwolenia) lub dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie budowy (w przypadku budynków realizowanych w ramach zgłoszenia zamiaru budowy).

  Gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania i działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
 • ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym z własnoręcznie wrysowanym budynkiem lub
 • ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do tej decyzji lub
 • dokument potwierdzający brak sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy.

 

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa:
 •  zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku – brak opłat,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego budynku – opłata w wysokości 17 zł,
 • żądanie poświadczonej kopii zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku – opłata w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu,
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – opłata w wysokości 17 zł.
 1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 2. Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy organu podatkowego:
  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy
  Oddział Dochodów Budżetowych
  ul. Libelta 16/20
  61-706 Poznań
  PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
 3. Opłatę skarbową można zapłacić:
  • bezkosztowo we wszystkich oddziałach Banku PKO Bank Polski S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji,
  • dokonując przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  ul. Gronowa 20
  61-655 Poznań
  tel. 61 8271 500
 2. Osobiście – Sala Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ
 3. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną – na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym. Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.
 

Termin i sposób realizacji:

 1. Wydanie stosownego zawiadomienia następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 2. Wydanie zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni. Przed wydaniem zaświadczenia organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia, na które wnioskodawca może złożyć zażalenie.

  Zawiadomienie i zaświadczenie mają formę papierową lub elektroniczną, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Numeracji Porządkowej i Nazewnictwa Ulic
tel. 61 8271 719, 61 8271 625
 

Tryb odwoławczy:

 1. Przepisy dotyczące ustalania numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego. Wnioskodawcy mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 2. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia. Skarżący może wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Przed wydaniem zaświadczenia organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Inne informacje:

Jeśli zmiana adresu zamieszkania obywateli jest przeprowadzana z urzędu, nie pobiera się opłat za wydanie nowego:

 1. dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 2. prawa jazdy,
 3. pozwolenia na kierowanie tramwajem.
Zmiany adresu przeprowadzane z urzędu pociągają także za sobą nieodpłatną aktualizację wpisów do ksiąg wieczystych – z urzędu.
 

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
 3. Uchwała Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. nr XXXII/177/91 w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
 4. Uchwała nr LXXIII/1147/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych
 5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 8. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Obowiązek informacyjny:

Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne w zakładce "Ochrona danych osobowych".

 

Data aktualizacji: 13.09.2023 r.

Metadane

Data wytworzenia : 03.08.2021
Data publikacji : 04.08.2021 00:00
Data modyfikacji : 13.09.2023 09:44
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Majer
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sroka
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry