Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/sprawy-i-formularze/1701,Gleboznawcza-klasyfikacja-gruntow-O9.html
2023-06-05, 08:09

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów (O9)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wniosek właściciela/władającego nieruchomościami zgodnie z treścią formularza. Wniosek należy uzasadnić, tzn. wskazać powód żądania przeprowadzenia klasyfikacji (dotyczy gruntów, dla których klasyfikacja została już dokonana).

Opłaty:

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za dokonanie czynności urzędowej w drodze decyzji.

Wnioskodawca ponosi koszty opracowania zlecanego biegłemu w toku postępowania.

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela/władającego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, złożenie takiego pełnomocnictwa zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Numer konta bankowego zamieszczony jest na stronie głównej BIP GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań

Termin i sposób realizacji:

Klasyfikacji gleboznawczej dokonuje się w drodze postępowania administracyjnego, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. W toku postępowania organ zleca biegłemu wykonanie opracowania dotyczącego ustalenia klasy bonitacyjnej gleby. W wyniku przeprowadzonego postępowania wydana zostaje decyzja, która stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany do bazy danych ewidencji gruntów
i budynków.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Postępowań Administracyjnych

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

  1. Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się wyłącznie grunty rolne i leśne.
  2. Gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się tylko w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu:
  • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane,
  • na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,
  • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym,
  • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji,
  • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego,
  • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 07.12.2022 14:17
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Ptaszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Sobol-Gotowska

Opcje strony