Sprawy i formularze

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów (O9)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wniosek właściciela/władającego nieruchomościami zgodnie z treścią formularza. Wniosek należy uzasadnić, tzn. wskazać powód żądania przeprowadzenia klasyfikacji (dotyczy gruntów, dla których klasyfikacja została już dokonana).

Opłaty:

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł.

Wnioskodawca ponosi koszty opracowania zlecanego biegłemu w toku postępowania.

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela/władającego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Jeżeli pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, złożenie takiego pełnomocnictwa zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Numer konta bankowego zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Sala Obsługi Klienta
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań

2. Składanie wniosków drogą elektroniczną:

 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

3. Inne drogi składania wniosków:

 • pocztą.

Termin i sposób realizacji:

Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gruntów zostaje poddany ocenie pod względem formalno-prawnym. O wszczęciu postępowania administracyjnego zostają zawiadomione strony postępowania. W uzasadnionych przypadkach organ odmawia wszczęcia postępowania.

W sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej konieczne jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego. W toku postępowania organ powołuje biegłego klasyfikatora gruntów. Biegły przeprowadza czynności w terenie i sporządza operat klasyfikacyjny. Po przeprowadzeniu postępowania wydana zostaje decyzja, która stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany danych ewidencji gruntów i budynków.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Postępowań Administracyjnych
tel. 61 8271 736, 61 8271 763

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przysługuje stronie zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

 1. Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się wyłącznie grunty rolne i leśne.
 2. Gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się tylko w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu:
 • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane,
 • na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,
 • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym,
 • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji,
 • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego,
 • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Data aktualizacji:15.09.2023 r.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 15.09.2023 15:07
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Ptaszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry