Sprawy i formularze

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów (O9)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wniosek właściciela/użytkownika wieczystego (współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych) nieruchomości - należy podać oznaczenia ewidencyjne nieruchomości, tj. działkę, arkusz mapy, obręb. W przypadku, gdy gleboznawcza klasyfikacja gruntów była już wcześniej przeprowadzana na nieruchomości, należy wskazać powód żądania jej przeprowadzenia obecnie.

Opłaty:

Przy składaniu wniosku należy przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (dokonanie czynności urzędowej w drodze decyzji podlega opłacie skarbowej). Wnioskodawca ponosi koszty opracowania zlecanego w toku postępowania biegłemu (klasyfikatorowi). Pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela/użytkownika wieczystego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Zgodnie z załącznikiem cz. IV pkt. 3 do ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione z zapłaty opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Numer konta bankowego zamieszczony jest na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

Termin i sposób realizacji:

Klasyfikacji gleboznawczej dokonuje się w drodze postępowania administracyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. W toku postępowania organ zleca biegłemu wykonanie opracowania dot. ustalenia klasy bonitacyjnej gleby. W wyniku przeprowadzonego postępowania wydana zostaje decyzja, która stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany danych ewidencji gruntów i budynków.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Postępowań Administracyjnych

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

  1. Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się wyłącznie grunty rolne i leśne.
  2. Gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się z urzędu tylko w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu:
  • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane
  • na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,
  • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym,
  • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji,
  • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego
  • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Ptaszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry