Sprawy i formularze

Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków (O8)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

 1. Aktualizacja danych podmiotowych w zakresie nazwiska/nazwy, miejsca zamieszkania/siedziby, uzupełnienia numeru PESEL/REGON:
 • zgłoszenie/wniosek zgodny z treścią formularza „Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych podmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków miasta Poznania (dla osób fizycznych) O8F1 lub wypełniony formularz oraz wymagane dokumenty,
 • zgłoszenie/wniosek zgodny z treścią formularza „Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych podmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków miasta Poznania (dla osób prawnych ) O8F2 lub wypełniony formularz oraz wymagane dokumenty.
  W przypadku zmiany nazwiska właściciela należy dodatkowo dostarczyć aktualny odpis z księgi wieczystej z wykazaną zmianą nazwiska.
 1. Aktualizacja danych przedmiotowych - połączenie działek ewidencyjnych, podział nieruchomości rolnej, zmiana danych ewidencyjnych lokali:
 • wniosek zgodny z treścią formularza: „Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych przedmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków miasta Poznania” (O8F3) oraz wymagane dokumenty.
 1. Ujawnienie samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości:
 • wniosek zgodny z treścią formularza: „Wniosek do ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania o ujawnienie samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości” (O8F4) lub wypełniony formularz oraz wymagane dokumenty.
  Uwaga: Jeżeli wyodrębnienie nieruchomości lokalowych nastąpiło w wyniku zniesienia współwłasności w postępowaniu sądowym wówczas takie orzeczenie sądowe wpływa do tut. Zarządu z urzędu, zgodnie z art. 23 ustawy z 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Na tej podstawie lokale są ujawniane w ewidencji gruntów i budynków.

Opłaty:

 1. Pełnomocnictwo do występowania ze zgłoszeniem/wnioskiem w imieniu właścicie-la/władającego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 2. Zgodnie z załącznikiem cz. IV pkt. 3 do ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione z zapłaty opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa, jeżeli pełno-mocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

Termin i sposób realizacji:

 1. Aktualizacja danych podmiotowych i przedmiotowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje niezwłocznie, w drodze czynności materialno-technicznej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji.
 2. Założenie kartotek dla lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości dokonuje się na podstawie: wypisów aktów notarialnych lub orzeczeń sądu. W razie braku takich dokumentów założenie kartotek następuje na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego w drodze czynności materialno-technicznej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji.

W razie konieczności pozyskania wyjaśnień zainteresowanych lub dodatkowych dokumentów, przeprowadza się postępowanie administracyjne.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Aktualizacji Danych Ewidencji Gruntów i Budynków, Dział Postępowań Administracyjnych

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie zmiany danych ewidencji gruntów i budynków służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Od zmian wprowadzonych czynnością materialno-techniczną odwołanie nie przysługuje.

Uwagi:

 1. Właściciele/władający nieruchomościami zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.
 2. UWAGA! Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
 3. Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków składa właściciel/władający lub pełnomocnik.
 4. Podmioty składające zgłoszenie/wniosek w imieniu właściciela/władającego powinny przedłożyć pełnomocnictwo do występowania przed organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków w sprawie, której zgłoszenie zmiany/wniosek dotyczy.
 5. W przypadku, gdy właścicielem/władającym jest osoba prawna, do zgłoszenia /wniosku należy dostarczyć odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) oraz dokument potwierdzający uprawnienie osoby zgłaszającej/wnioskującej do występowania w imieniu właściciela/władającego.
 6. Zgłoszenie/wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.
 7. Zgłaszający zmianę dostarcza dokumenty stanowiące podstawę wprowadzenia zmian w oryginale bądź w formie odpisu lub kopii, poświadczonych zgodnie z art. 76a §2 kodeksu postępowania administracyjnego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Antkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry