Sprawy i formularze

Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków (O8)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

 1. Aktualizacja następujących danych: nazwisko/nazwa, miejsce zamieszkania/siedziba, uzupełnienie numeru PESEL/REGON:
 • formularz O8F1 dla osób fizycznych (lub zgłoszenie/wniosek zgodnie z treścią tego formularza) oraz wymagane dokumenty,
 • formularz O8F2 dla osób prawnych (lub zgłoszenie/wniosek zgodnie z treścią tego formularza) oraz wymagane dokumenty.

W przypadku zmiany nazwiska właściciela należy dodatkowo dostarczyć aktualny odpis z księgi wieczystej z wykazaną zmianą nazwiska.

 1. Aktualizacja dotycząca połączenia działek ewidencyjnych, podziału nieruchomości rolnej, zmiany danych ewidencyjnych lokali:
 • formularz O8F3 (lub zgłoszenie/wniosek zgodny z treścią tego formularza) oraz wymagane dokumenty.
 1. Ujawnienie samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości:
 • formularz O8F4 (lub wniosek zgodny z treścią tego formularza) oraz wymagane dokumenty.

Uwaga: Jeżeli wyodrębnienie nieruchomości lokalowych nastąpiło w wyniku zniesienia współwłasności w postępowaniu sądowym, wówczas takie orzeczenie sądowe wpływa do ZGiKM GEOPOZ z urzędu. Na tej podstawie lokale są ujawniane w ewidencji gruntów i budynków.

Opłaty:

 1. Pełnomocnictwo do występowania ze zgłoszeniem/wnioskiem w imieniu właściciela/władającego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 2. Jeżeli pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, złożenie takiego pełnomocnictwa jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Sala Obsługi Klienta
  Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  ul. Gronowa 20
  61-655 Poznań
 2. Składanie wniosków drogą elektroniczną:

  - przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.
 3. Inne drogi składana wniosków:
 • osobiście – Sala Obsługi Klienta,
 • pocztą.

Termin i sposób realizacji:

  1. Aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków następuje w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji.
  2. Założenie kartotek dla lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości dokonuje się na podstawie wypisów aktów notarialnych lub orzeczeń sądu. W razie braku takich dokumentów założenie kartotek następuje na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji.
  3. Jeśli konieczne okaże się pozyskanie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, przeprowadza się postępowanie administracyjne.
  4. Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Aktualizacji Danych Ewidencji Gruntów i Budynków
Dział Postępowań Administracyjnych

Tryb odwoławczy:

Na wydaną decyzję strona ma prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Strony postępowania w drodze oświadczenia mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia. Po otrzymaniu przez organ oświadczenia, od ostatniej ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Powyższa zasada dotyczy również zażaleń na postanowienia.

Uwagi:

 1. Właściciele/władający nieruchomościami zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. UWAGA! Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
 2. Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków składa właściciel/władający lub pełnomocnik.
 3. Podmioty składające zgłoszenie/wniosek w imieniu właściciela/władającego powinny przedłożyć pełnomocnictwo do występowania przed organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków w sprawie, której zgłoszenie zmiany/wniosek dotyczy.
 4. Jeśli właścicielem/władającym jest osoba prawna, do zgłoszenia/wniosku należy dostarczyć odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) oraz dokument potwierdzający uprawnienie osoby zgłaszającej/wnioskującej do występowania w imieniu właściciela/władającego.
 5. Zgłaszający zmianę dostarcza dokumenty stanowiące podstawę wprowadzenia zmian w oryginale bądź w formie odpisu lub kopii, poświadczonych zgodnie z art. 76a §2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data aktualizacji: 15.09.2023 r.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 09.01.2024 10:43
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Antkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry