Sprawy i formularze

Geodeta

Obsługa prac geodezyjnych podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (O1)

Załatw sprawę online:

Portal Geodety

ePuap

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (O1F 451)
 2. Wypełniony formularz zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (O1F 200)

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

1. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 • stawki określone w tabelach nr 16 i 16a załącznika do ustawy
 • jeśli do udostępnienia materiałów konieczne będzie wykorzystanie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, pobiera się 5 zł opłaty ryczałtowej za nośnik,
 • jeśli wnioskodawca dostarczy nośnik o pojemności 4-20 GB, opłaty się nie pobiera,
 • jeśli materiały zasobu wymagają nośnika danych o pojemności większej niż 20 GB, zostaną one udostępnione dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę właściwego nośnika.

2. Materiały zasobu możliwe do udostępnienia środkami komunikacji elektronicznej mogą zostać udostępnione w formie wydruku, po wniesieniu opłaty za przygotowanie tych materiałów zgodnie z tabelą nr 16 lp.1 załącznika do ustawy.

3. Opłata za wysyłkę danych pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z cennikiem usług powszechnych operatora pocztowego.

4. Wysokość opłaty wykazywana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).

5. DOO może zostać przesłany:

 • na indywidualne konto na Portalu Geodety,
 • przez ePUAP,
 • na adres e-mail,
 • na numer faksu wskazany w zgłoszeniu.

6. W przypadku materiałów do zgłoszeń odbieranych osobiście opłaty można dokonać w Sali Obsługi Klienta – wyłącznie za pomocą kart płatniczych.

7. Opłaty można dokonać w Portalu Geodety przez usługę płatności elektronicznych (PayU lub PayByNet) lub przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W tytule należy wpisać: Dokument Obliczenia Opłaty nr...

8. Przygotowanie i udostępnienie materiałów następuje do 5 dni roboczych licząc od dnia wpływu opłaty.

Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 7, zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Sala Obsługi Klienta, pom. D
    Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
    ul. Gronowa 20
    61-655 Poznań

2. Przyjmowanie, rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych oraz udostępnianie materiałów:

 • przez Portal Geodety dostępny pod adresem (wymaga założenia konta): https://portal.geopoz.poznan.pl/geodeta/,
 • osobiście – Sala Obsługi Klienta D,
 • pocztą,
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

3. Przyjmowanie zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (O1F 200) oraz odbiór operatów z negatywnym wynikiem weryfikacji:

 • Portal Geodety,
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

3. Odbiór opatrzonych klauzulą dokumentów przeznaczonych dla zleceniodawcy prac geodezyjnych:

 • Sala Obsługi Klienta D.

Termin i sposób realizacji:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych
Dział Weryfikacji Danych
Dział Weryfikacji i Aktualizacji Baz Danych

Tryb odwoławczy:

1. W przypadku sporu co do zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty organ wydaje decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

2. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ma prawo ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Może to uczynić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania protokołu.  W przypadku gdy stanowisko geodety nie zostanie uwzględnione, wydaje się decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie.

3. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od momentu otrzymania protokołu weryfikacji wykonawca nie przekaże poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, uznaje się, że prace te zostały zaniechane. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac może zostać przywrócony zgodnie z art. 58 i art. 59 Kodeksu postepowania administracyjnego.

4. Brak złożenia Zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i brak przekazania tych wyników przed upływem stosownego terminu są równoznaczne z zaniechaniem wykonywania tych prac. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac może zostać przywrócony zgodnie z art. 58 i art. 59 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Uwagi:

1. Informacja telefoniczna: 61 8271 610.

2. Warunkiem dostępu do danych przez Portal Geodety jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta na tym Portalu.

3. Szczegółowe warunki składania i odbioru dokumentów przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą i Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą znajdują się w w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Data aktualizacji: 14.09.2023 r.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 04.03.2024 13:05
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Bondziul
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry