Sprawy i formularze

Geodeta

Obsługa prac geodezyjnych podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (O1)

Załatw sprawę online:

Portal Geodety

ePuap

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (O1F451)
2. Wypełniony formularz zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (O1F200)

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

 1. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stawki określone w tabelach nr 16 i 16a załącznika do ustawy
 2. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:
 • stawki opłat zryczałtowanych określonych w tabeli 16a załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB;
 • w przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł;
 • opłaty za nośnik danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB nie pobiera się, jeżeli odpowiednie nośnik dostarczy wnioskodawca;
 • materiały zasobu, dla udostępnienia których niezbędne jest użycie nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.
 1. stawki opłat za materiały zasobu możliwe do udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą zostać udostępnione w formie wydruku, po wniesieniu opłaty za przygotowanie tych materiałów zgodnie z tabelą nr 16 lp.1.
 2. Opłata za wysyłkę danych pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych, ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 3. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO)
 4. DOO jest dostępny w Portalu Geodety, może zostać przesłany na adres e-mail lub na numer faksu wskazany w zgłoszeniu.
 5. W przypadku zgłoszeń odbieranych osobiście opłaty dokonać można w Sali Obsługi Klienta – wyłącznie za pomocą kart płatniczych.
 6. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr…
 7. Odbiór danych następuje po dokonaniu opłaty. Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 7 zamieszczony jest również na stronie głównej BIP tut. Zarządu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

 1. Przyjmowanie, rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych oraz udostępnianie materiałów:
 • Portal geodety - dostępny pod adresem (wymaga założenia konta): https://portal.geopoz.poznan.pl/geodeta/,
 • osobiście - Sala Obsługi Klienta D,
 • tradycyjną pocztą, • faksem: pod numer 61 8230 201 (nie dotyczy w przypadku konieczności złożenia wraz ze zgłoszeniem dokumentu pełnomocnictwa),
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) organu, w formie dokumentu elektronicznego, obligatoryjnie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP (o pojemności do 5Mb)
 1. Przyjmowanie zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (O1F 200) oraz odbiór operatów z negatywnym wynikiem weryfikacji:
 • Sala Obsługi Klienta D
 • Portal geodety

Termin i sposób realizacji:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych, Dział Weryfikacji Danych.

Tryb odwoławczy:

 1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów państwowego zasobu lub wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.
 2. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. W przypadku gdy stanowisko geodety nie zostanie uwzględnione wydaje się decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, od której służy odwołanie.
 3. W przypadku nie otrzymania w terminie 3 miesięcy, od dnia przekazania wykonawcy protokołu weryfikacji, poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych uznaje się, że prace te zostały zaniechane. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac może zostać przywrócony zgodnie z art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. W przypadku niezłożenia Zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i nieprzekazanie tych wyników przed upływem terminu przewidzianym na ich przekazanie jest równoznaczne z zaniechaniem wykonywania tych prac. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac może zostać przywrócony zgodnie z art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Uwagi:

 1. Informacja telefoniczna: 61 8271 610,
 2. Warunkiem dostępu do danych przez Portal Geodety jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta na tym Portalu.
 3. Warunkiem dostępu do danych przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą jest:
 • posiadanie konta na platformie ePUAP,
 • posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP,
 • wielkość danych nie może przekroczyć 5 MB.

Szczegółowe warunki składania i odbioru dokumentów przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą i Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
 • Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Bondziul
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry