Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/sprawy-i-formularze/1698,Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-w-sprawach-Miejskiego-Osrodka-Dokumentacji-Geode.html
2023-06-05, 09:51

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (06)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

 • indywidualny wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z informacją o jego przeznaczeniu,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub wskazanie podstawy prawnej zwalniającej z tej opłaty

Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia na wniosek obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłatę trzeba uiścić przed złożeniem samego wniosku. Numer konta bankowego opłaty skarbowej zamieszczony jest na stronie głównej BIP GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań

Wnioski można składać:

 • osobiście – Sala Obsługi Klienta,
 • pocztą,
 • faksem: na numer 61 8230 201 (nie dotyczy wniosków z załączonym dokumentem pełnomocnictwa),
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym (dokument o pojemności do 5 MB). Szczegółowe warunki składania dokumentów przez Elektroniczą Skrzynkę Podawczą.

Sposób realizacji:

 1. Zaświadczenie jest wydawane na żądanie osoby ubiegającej się o nie, jeżeli:
 • przepisy prawne wymagają urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,
 • wnioskodawca ma w tym interes prawny – występuje konieczność potwierdzenia faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonych przez Prezydenta rejestrów baz danych.
 1. Istnieje możliwość wydania zaświadczenia w formie elektronicznej, jeśli taką wolę wyrazi wnioskodawca. Taki dokument będzie opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 2. Przed wydaniem zaświadczenia organ może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane w terminie do 7 dni.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Postępowań Administracyjnych
Dział Koordynacji Projektów
Dział Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych

Tryb odwoławczy:

 1. Na treść zaświadczenia odwołanie nie przysługuje.
 2. Jeśli organ odmówi w ogóle wydania zaświadczenia lub wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, wydaje postanowienie o odmowie. Wnioskodawca może złożyć zażalenie na takie postanowienie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18. Zażalenie składa się za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zaświadczenia, w ciągu 7 dni licząc od daty doręczenia postanowienia.

Uwagi:

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej:

 • opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach określonych w art. 2 – 3 ustawy,
 • od opłaty skarbowej zwolnione są ponadto podmioty określone w art. 7 ustawy lub zwolnione z opłaty na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 07.12.2022 09:19
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rachuta
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Sobol-Gotowska

Opcje strony