Sprawy i formularze

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (O6)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

 • indywidualny wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z informacją o jego przeznaczeniu,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub wskazanie podstawy prawnej zwalniającej z tej opłaty.

Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia na wniosek obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłatę trzeba uiścić przed złożeniem samego wniosku. Numer konta bankowego opłaty skarbowej zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

1.Sala Obsługi Klienta
    Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
    ul. Gronowa 20
    61-655 Poznań

2.Składanie wniosków drogą elektroniczną:

 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

3. Inne drogi składana wniosków:

 • pocztą,
 • faksem: na numer 61 8230 201 (nie dotyczy wniosków z załączonym dokumentem pełnomocnictwa).

Termin i sposób realizacji:

1. Termin załatwienia sprawy: zaświadczenie powinno być wydane w terminie do 7 dni.

2. Sposób realizacji

Zaświadczenie jest wydawane na żądanie osoby ubiegającej się o nie, jeżeli:

 • przepisy prawne wymagają urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,
 • wnioskodawca ma w tym interes prawny – występuje konieczność potwierdzenia faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonych przez Prezydenta rejestrów baz danych.

  Istnieje możliwość wydania zaświadczenia w formie elektronicznej, jeśli taką wolę wyrazi wnioskodawca. Taki dokument będzie opatrzony podpisem elektronicznym.

  Przed wydaniem zaświadczenia organ może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Postępowań Administracyjnych
tel. 61 8271 736, 61 8271 763
Dział Koordynacji Projektów
tel. 61 8271 561, 61 8271 560
Dział Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych
tel. 61 8271 610

Tryb odwoławczy:

 1. Na treść zaświadczenia odwołanie nie przysługuje.
 2. Jeśli organ odmówi w ogóle wydania zaświadczenia lub wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, wydaje postanowienie o odmowie. Wnioskodawca może złożyć zażalenie na takie postanowienie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18. Zażalenie składa się za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zaświadczenia, w ciągu 7 dni licząc od daty doręczenia postanowienia.

Uwagi:

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej:

 • opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach określonych w art. 2 – 3 ustawy,
 • od opłaty skarbowej zwolnione są ponadto podmioty określone w art. 7 ustawy lub zwolnione z opłaty na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Data aktualizacji: 15.09.2023

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 09.01.2024 10:51
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rachuta
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry