Sprawy i formularze

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (06)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Indywidualny wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub podstawą prawną zwalniającą z tejże opłaty.

Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia na wniosek obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Numer konta bankowego opłaty skarbowej zamieszczony jest na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

 1. Wnioski można wnosić:
 • osobiście - Sala Obsługi Klienta,
 • tradycyjną pocztą,
 • faksem: pod numer 61 8230 201 (nie dotyczy w przypadku konieczności złożenia wraz z wnioskiem dokumentu pełnomocnictwa),
 • lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) organu, w formie dokumentu elektronicznego, obligatoryjnie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Szczegółowe warunki składania dokumentów przez Elektroniczą Skrzynkę Podawczą.

 1. Składanie podań drogą elektroniczną:
  Zamówienia drogą elektroniczną należy składać wyłącznie przez ww. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą organu - podstawa prawna: art. 63 § 1 i § 3a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób realizacji:

Zgodnie z art. 217 Kpa zaświadczenie wydaje się na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli:

 • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
 • osoba ubiega się o wydanie zaświadczenia ze względu na swój interes prawny, w związku z koniecznością potwierdzenia faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonych przez Prezydenta rejestrów baz danych.
  Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.
  Obowiązek informacyjny RODO (art. 13, ust. 1 i 2) spełniony zostanie przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.
  Stosownie do art. 218 Kpa organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Postępowań Administracyjnych
Dział Koordynacji Projektów
Dział Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych

Tryb odwoławczy:

 • na treść zaświadczenia nie przysługuje,
 • w przypadku odmowy wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, wydawane jest postanowienie, na które służy zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia postanowienia.

Uwagi:

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej:

 • opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach określonych w art. 2-3a ustawy,
 • od opłaty skarbowej zwolnione są ponadto podmioty określone w art. 7 ustawy lub zwolnione z opłaty na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rachuta
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry