Sprawy i formularze

Nazewnictwo ulic i placów będących drogami publicznymi lub wewnętrznymi (A1)

Załatw sprawę online:

ePuapu

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie, zmianę, zmianę zasięgu, zniesienie nazwy ulic, placów, dróg wewnętrznych i innych obiektów nazewniczych w formie pisemnej lub elektronicznej mogą złożyć: Radni Rady Miasta Poznania, Rady Osiedli, osoby prawne mające siedziby na terenie miasta Poznania, grupy co najmniej 15 mieszkańców miasta Poznania, właściciele terenu, na którym znajduje się proponowana do nazwania droga wewnętrzna.
  Wniosek powinien zawierać propozycję nazwy dla ulicy, drogi wewnętrznej lub innego obiektu nazewniczego, uzasadnienie nadania nazwy, a w przypadku patrona lub zdarzenia historycznego – biografię lub krótką informację na temat tego zdarzenia oraz mapą lub załącznikiem graficznym, które uwidaczniają lokalizację obiektu będącego przedmiotem wniosku.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy, placu i innego obiektu nazewniczego może złożyć osoba ubiegająca się o zaświadczenie w celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia.

Opłaty:

 1. Wniosek dotyczący nazewnictwa nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa wynosi 17 zł.
 3. Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy organu podatkowego: Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Możliwe jest również dokonanie zapłaty opłaty skarbowej u inkasentów

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 2. lub
 3. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, tel. 61 8271 500.
 4. Osobiście - Sala Obsługi Klienta.
 5. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną – na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

Termin i sposób realizacji:

 1. Niezależnie od miejsca złożenia wniosku, wszystkie wnioski dotyczące nazewnictwa przekazywane są do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. GEOPOZ rejestruje wnioski, uzupełnia je o szczegółowe informacje dotyczące położenia obiektu mającego otrzymać nazwę, oraz o informacje dotyczące proponowanej nazwy. Nazywanie ulic, placów, skwerów, dróg wewnętrznych itp. stanowi, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, wyłączną kompetencję Rady Miasta Poznania. Dlatego też opracowane wnioski przekazywane są Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania. Komisja opiniuje wnioski. W przypadku pozytywnej opinii przygotowany zostaje projekt uchwały. Projekt ten podlega opiniowaniu przez właściwą miejscowo Radę Osiedla. Projekt uchwały zostaje przekazany Radzie Miasta Poznania. Rada Miasta podejmuje uchwałę lub odrzuca projekt uchwały. W przypadku gdy wnioskowana nazwa uzyskała pozytywną opinię Komisji Kultury i Nauki przy równoczesnym braku nowych obiektów, wymagających nadania nazwy, nazwa zostaje wpisana do rejestru propozycji nazewniczych. Nazwa może zostać wykorzystana w terminie późniejszym z chwilą pojawienia się odpowiedniego obiektu do nazwania. Jeżeli przedmiotem nazwania jest droga wewnętrzna, niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela/li gruntów, na których droga się znajduje, zgodnie z przepisami art. 8a ust. 1a ustawy o drogach publicznych. Termin rozpoznania wniosku nazewniczego uzależniony jest od możliwości zgromadzenia wymaganych dokumentów, przygotowania projektu uchwały oraz od harmonogramu prac Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania.
 2. Wydanie zaświadczenia – powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.
 3. Zaświadczenie wydaje się w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Numeracji Porządkowej i Nazewnictwa Ulic

Tryb odwoławczy:

 1. Zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym: Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjęta przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
 2. Wydanie zaświadczeń: zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żadnej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
 3. Przed wydaniem zaświadczenia organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 poz. 2052),
 5. Uchwała Nr XII/168/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nazewnictwa ulic, placów oraz innych obiektów położonych na terenie miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11 czerwca 2019 r., poz. 5743),
 6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U z 2012 r. poz. 125),
 7. Uchwała Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. Nr XXXII/177/91 w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno- Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ze zm.,
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.),
 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2020 poz. 1546 ze zm.),
 10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. 2019 poz. 2325 ze zm.)

Obowiązek informacyjny:

„Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Metadane

Data wytworzenia : 19.04.2021
Data publikacji : 19.04.2021 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Musielak
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry