Sprawy i formularze

Nazewnictwo ulic będących drogami publicznymi lub wewnętrznymi, placów i innych obiektów nazewniczych (A1)

Załatw sprawę online:

ePuapu

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o nadanie (zmianę, zmianę zasięgu, zniesienie) nazw ulic, placów, dróg wewnętrznych i innych obiektów nazewniczych mogą złożyć:

 • Radni Rady Miasta Poznania,
 • Rady Osiedli,
 • osoby prawne mające siedziby na terenie miasta Poznania,
 • grupy co najmniej 15 mieszkańców miasta Poznania,
 • właściciele terenu, na którym znajduje się proponowana do nazwania droga wewnętrzna.

Wniosek może mieć formę papierową lub elektroniczną. Powinien zawierać propozycję nazwy ulicy, drogi wewnętrznej lub innego obiektu nazewniczego, uzasadnienie nadania nazwy, a w przypadku patrona lub zdarzenia historycznego – biografię lub krótką informację na temat tego zdarzenia.

Do wniosku należy dołączyć mapę, lub załącznik graficzny, które uwidaczniają lokalizację opisywanego obiektu.

 1. 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy, placu i innego obiektu nazewniczego może złożyć osoba ubiegająca się o zaświadczenie w celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia.

Opłaty:

 1. Wniosek dotyczący nazewnictwa nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa wynosi 17 zł.
 3. Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy organu podatkowego:
  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy
  Oddział Dochodów Budżetowych
  ul. Libelta 16/20,
  61-706 Poznań,
  PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.
 4. Opłatę skarbową można zapłacić:
 • bezkosztowo we wszystkich oddziałach Banku PKO Bank Polski S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji,
 • dokonując przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania
  pl. Kolegiacki 17
  61-841 Poznań

  lub

  Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  ul. Gronowa 20
  61-655 Poznań
  tel. 61 8271 500
 2. Osobiście – Sala Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ
 3. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną – na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym. Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Termin i sposób realizacji:

 1. Wszystkie wnioski dotyczące nazewnictwa są przekazywane do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (niezależnie od miejsca złożenia wniosku). GEOPOZ rejestruje wnioski, uzupełnia je o szczegółowe informacje dotyczące położenia obiektu mającego otrzymać nazwę oraz o informacje dotyczące proponowanej nazwy. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym nazywanie ulic, placów, skwerów, dróg wewnętrznych itp. stanowi wyłączną kompetencję Rady Miasta Poznania. Dlatego też opracowane wnioski prezentowane są Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania. Komisja opiniuje wnioski. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zostaje przygotowany stosowny projekt uchwały. Najpierw jest on opiniowany przez właściwą miejscowo radę osiedla. Następnie przekazywany jest Radzie Miasta Poznania, która przyjmuje stosowną uchwałę w głosowaniu lub ją odrzuca.

  Jeśli proponowana nazwa uzyskała pozytywną opinię Komisji Kultury i Nauki przy równoczesnym braku nowych obiektów wymagających nadania nazwy, nazwa zostaje wpisana do rejestru propozycji nazewniczych. Może być ona wykorzystana później, z chwilą pojawienia się odpowiedniego obiektu do nazwania.

  Jeżeli przedmiotem nazwania jest droga wewnętrzna, niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela/li gruntów, na których droga się znajduje, zgodnie z przepisami art. 8a ust. 1a ustawy o drogach publicznych.

  Termin rozpoznania wniosku nazewniczego jest uzależniony od możliwości zgromadzenia wymaganych dokumentów, przygotowania projektu uchwały oraz od harmonogramu prac Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania.
 2. Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż w ciągu 7 dni.
 3. Zaświadczenie wydawane jest w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od sposobu złożenia wniosku.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Numeracji Porządkowej i Nazewnictwa Ulic
tel. 61 8271 625

Tryb odwoławczy:

 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
 2. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia. Służy na nie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
 3. Przed wydaniem zaświadczenia organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 5. Uchwała Nr XII/168/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nazewnictwa ulic, placów oraz innych obiektów położonych na terenie miasta Poznania
 6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
 7. Uchwała Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. Nr XXXII/177/91 w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 11. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Obowiązek informacyjny:

Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne w zakładce "Ochrona danych osobowych".

 

Data aktualizacji: 13.09.2023 r.

Metadane

Data wytworzenia : 19.04.2021
Data publikacji : 19.04.2021 00:00
Data modyfikacji : 13.09.2023 09:16
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Majer
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry