Sprawy i formularze

Nazewnictwo ulic będących drogami publicznymi lub wewnętrznymi, placów i innych obiektów nazewniczych (A1)

Załatw sprawę online:

ePuapu

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o nadanie (zmianę, zmianę zasięgu, zniesienie) nazw ulic, placów, dróg wewnętrznych i innych obiektów nazewniczych mogą złożyć:

 • Radni Rady Miasta Poznania,
 • Rady Osiedli,
 • osoby prawne mające siedziby na terenie miasta Poznania,
 • grupy co najmniej 15 mieszkańców miasta Poznania,
 • właściciele terenu, na którym znajduje się proponowana do nazwania droga wewnętrzna.

Wniosek może mieć formę papierową lub elektroniczną – opatrzony podpisem elektronicznym. Powinien zawierać propozycję nazwy ulicy, drogi wewnętrznej, placu lub innego obiektu nazewniczego, uzasadnienie nadania nazwy, a w przypadku patrona lub zdarzenia historycznego – biografię lub krótką informację na temat tego zdarzenia oraz mapę lub załącznik graficzny, które uwidaczniają lokalizację proponowanego do nazwania obiektu.

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy, placu i innego obiektu nazewniczego może złożyć osoba ubiegająca się o zaświadczenie w celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od wydania

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa:
  • wniosek dotyczący nazewnictwa nie podlega opłacie skarbowej,
  • za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa wynosi 17 zł,
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – opłata w wysokości 17 zł.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 3. Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy organu podatkowego:
  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20
  61-706 Poznań
  PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

  Można ją także uiścić u inkasentów.

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania
  pl. Kolegiacki 17
  61-841 Poznań

  lub

  Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  ul. Gronowa 20
  61-655 Poznań
  tel. 61 8271 500
 2. Osobiście – Sala Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ
 3. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną – na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

Termin i sposób realizacji:

 1. Wszystkie wnioski dotyczące nazewnictwa są przekazywane do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (niezależnie od miejsca złożenia wniosku). GEOPOZ rejestruje wnioski, uzupełnia je o szczegółowe informacje dotyczące położenia obiektu mającego otrzymać nazwę oraz o informacje dotyczące proponowanej nazwy. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym nazywanie ulic, placów, skwerów, dróg wewnętrznych itp. stanowi wyłączną kompetencję Rady Miasta Poznania. Dlatego też opracowane wnioski prezentowane są Prezydium Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania. Prezydium opiniuje wnioski. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zostaje przygotowany stosowny projekt uchwały. W pierwszej kolejności jest on opiniowany przez właściwą miejscowo radę osiedla. Następnie przekazywany jest Radzie Miasta Poznania, która przyjmuje stosowną uchwałę w głosowaniu lub ją odrzuca.

  Jeśli proponowana nazwa uzyskała pozytywną opinię Prezydium Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania przy równoczesnym braku nowych obiektów wymagających nadania nazwy, nazwa zostaje wpisana do rejestru propozycji nazewniczych. Może być ona wykorzystana z chwilą pojawienia się odpowiedniego obiektu do nazwania.

  Jeżeli przedmiotem nazwania jest droga wewnętrzna, niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela/li gruntów, na których droga się znajduje, zgodnie z przepisami art. 8a ust. 1a ustawy o drogach publicznych.

  Termin rozpoznania wniosku nazewniczego jest uzależniony od możliwości zgromadzenia wymaganych dokumentów, przygotowania projektu uchwały oraz od harmonogramu prac Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania.
 2. Wydanie zaświadczenia – powinno być wydane nie później niż w ciągu 7 dni.
 3. Zaświadczenie jest wydawane w formie papierowej lub elektronicznej, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Numeracji Porządkowej i Nazewnictwa Ulic

Tryb odwoławczy:

 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
 2. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia. Służy na nie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
 3. Przed wydaniem zaświadczenia organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
 4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)
 5. Uchwała Nr XII/168/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nazewnictwa ulic, placów oraz innych obiektów położonych na terenie miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11 czerwca 2019 r., poz. 5743)
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368)
 7. Uchwała Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. Nr XXXII/177/91 w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.)
 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1923 ze zm.)
 10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2022 poz. 329 ze zm.)

Obowiązek informacyjny:

Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Metadane

Data wytworzenia : 19.04.2021
Data publikacji : 19.04.2021 00:00
Data modyfikacji : 14.09.2022 14:55
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Majer
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Sobol-Gotowska

Opcje strony

do góry