Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/sprawy-i-formularze/1646,Uzgadnianie-usytuowania-projektowanych-sieci-uzbrojenia-terenu-O4.html
2023-06-05, 08:34
Warstwy

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (O4)

Załatw sprawę online:

Portal Projektanta

ePuap

Forma elektroniczna – złożenie dokumentacji przez Portal Projektanta

Formularz wniosku (do wypełnienia w Portalu) oraz załączniki:

 • projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu wykonany na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na kopii aktualnej mapy do celów projektowych opatrzoną klauzulą urzędową poświadczającą, że mapa została opracowana w wyniku prac, których rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – lub oświadczeniem geodety o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji w formacie pliku *pdf, w skali 1:500, z prezentacją projektowanej sieci przedstawionej w kolorze branżowym,
 • dane numeryczne opisujące przebieg uzgadnianego uzbrojenia (w formacie pliku *dwg, *dxf – każda projektowana branża, na osobnym pliku); obowiązującym układem współrzędnych jest układ PL-2000,
 • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami w formacie pliku *pdf,
 • pełnomocnictwo (w formacie *pdf) – w przypadku udzielania upoważnienia przez inwestora lub projektanta,
 • spis abonentów (lokalizacja nieruchomości) – w przypadku uzgadniania przyłączy.

Wytyczne dotyczące zgłoszenia użytkownika w Portalu Projektanta:

 1. W zależności od tego, na kogo ma być wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty i protokół z narady, wybieramy odpowiednio i uzupełniamy dane wnioskodawcy:
 • typ osoby – fizyczna (imię, nazwisko) lub prawna (nazwa firmy),
 • rodzaj osoby – projektant, osoba fizyczna z narady (dotyczy osoby fizycznej) lub projektant prawny, osoba prawna narady (dotyczy firmy).
 1. Wprowadzamy dane adresowe (nazwę ulicy, nr  domu, nr lokalu).
 2. Uzupełniamy dane korespondencyjne (nr telefonu, adres e-mail).
 3. W zależności od typu osoby wpisujemy: nr PESEL (osoba fizyczna), nr REGON, NIP (osoba prawna).
 4. Tworzymy nazwę użytkownika i hasło do Portalu Projektanta.

Po aktywowaniu przez pracownika narad koordynacyjnych dostępu do Portalu Projektanta można zacząć tworzyć wniosek o uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Wytyczne do składania wniosku w Portalu Projektanta:

 1. Wnioskodawca – dane wnioskodawcy generują się automatycznie ze zgłoszenia do Portalu.
 2. Inwestor – dane należy zmienić, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem.
 3. Położenie projektowanej sieci (lokalizacja określona słownie):
 • w przypadku projektowania sieci określamy nazwę ulic,
 • w przypadku projektowania przyłączy podajemy nazwę ulicy z numerem adresowym (jeżeli posesja nie posiada nr adresowego, wówczas określamy nr działki)
 1. Jeżeli projekt zawiera powyżej 10 przyłączy, tworzymy spis abonentów w postaci tabeli, tworząc poszczególne kolumny (nazwa ulicy, nr adresowy, nr działki, numer arkusza, obręb).

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

 1. Opłaty za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • stawki określone w tabeli nr 16 załącznika do ustawy.
 1. Opłaty za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych:
 • sieci uzbrojenia terenu:
 • za pierwszy rodzaj sieci – 150,00 zł,
 • każdy następny rodzaj sieci – 105,00 zł,
 • przyłączy:
 • za pierwszy rodzaj przyłącza – 105,00 zł,
 • za każdy następny rodzaj przyłącza – 73,50 zł.
 1. Wysokość opłaty wykazywana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
 2. Opłaty można dokonać w Portalu Projektanta przez usługę PayByNet lub przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W tytule należy wpisać: Dokument Obliczenia Opłaty nr …
 3. Podjęcie czynności związanych z uzgadnianiem następuje po dokonaniu opłaty.
 4. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 4 zamieszczony jest również na stronie głównej BIP GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań

Wnioski należy składać przez Portal Projektanta – dostępny pod adresem https://portal.geopoz.poznan.pl/projektant/ (wymaga założenia konta)

Termin i sposób realizacji:

Przewidywany termin załatwienia sprawy – od 5 do 10 dni roboczych, liczone od dnia zawiadomienia podmiotów.

Warunkiem rozpoczęcia procedury jest potwierdzenie dokonania opłaty.

Jeśli stanowiska uczestników narady nie są jednomyślne i pozytywne (opinia negatywna), wnioskodawca ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie dodatkowej narady. Ma na to czas do 7 dni od daty wystawienia protokołu.

Dopuszcza się do dwóch dodatkowych narad w przypadku  wydania opinii negatywnych.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Koordynacji Projektów
tel. 61 8271 561, 61 8207 582
e-mail: zudp@geopoz.poznan.pl

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu co do wysokości należnej opłaty organ wydaje decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:

 1. Wniosek składa inwestor lub projektant.
 2. Podmioty składające wniosek w imieniu inwestora lub projektanta powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
 3. Warunkiem dostępu do Portalu Projektanta jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta na tym Portalu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Ustawa z 7 lipca 2005 r. – Prawo budowlane.
 3. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 06.12.2022 08:34
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gulczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Sobol-Gotowska

Opcje strony