Sprawy i formularze

Warstwy

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (O4)

Załatw sprawę online:

Portal Projektanta

ePuap

Forma elektroniczna – złożenie dokumentacji przez Portal Projektanta

Formularz wniosku (do wypełnienia w Portalu) oraz załączniki:

 • projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu wykonanego na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych. Kopie mapy muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez projektanta (czyt. na mapie zasadniczej do celów projektowych z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40, ust. 3g, pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej ustawą PGiK lub oświadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, o którym mowa w art. 12b, ust. 5a ustawy PGiK). Projekt musi być sporządzony w formacie *pdf, w skali 1:500, z prezentacją projektowanej sieci przedstawionej w kolorze branżowym,
 • dane numeryczne opisujące przebieg uzgadnianego uzbrojenia (w formatach *dwg, *dxf – każda projektowana branża, na osobnym pliku). Obowiązującym układem współrzędnych jest układ PL-2000,
 • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami – w formacie *pdf,
 • pełnomocnictwo (w formacie *pdf) – w przypadku udzielenia upoważnienia przez inwestora lub projektanta,
 • spis abonentów (lokalizacja nieruchomości) – w przypadku uzgadniania przyłączy.

Wytyczne dotyczące zgłoszenia użytkownika w Portalu Projektanta:

 1. W zależności od tego, na kogo ma być wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty i protokół z narady, wybieramy odpowiednio i uzupełniamy dane wnioskodawcy:
 • typ osoby – fizyczna (imię, nazwisko) lub prawna (nazwa firmy),
 • rodzaj osoby – projektant, osoba fizyczna z narady (dotyczy osoby fizycznej) lub projektant prawny, osoba prawna narady (dotyczy firmy).
 1. Wprowadzamy dane adresowe (nazwę ulicy, nr  domu, nr lokalu).
 2. Uzupełniamy dane korespondencyjne (nr telefonu, adres e-mail).
 3. W zależności od typu osoby wpisujemy: nr PESEL (osoba fizyczna), nr REGON, NIP (osoba prawna).
 4. Tworzymy nazwę użytkownika i hasło do Portalu Projektanta.

Po aktywowaniu przez pracownika narad koordynacyjnych dostępu do Portalu Projektanta można zacząć tworzyć wniosek o uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Wytyczne do składania wniosku w Portalu Projektanta:

 1. Wnioskodawca – dane wnioskodawcy generują się automatycznie ze zgłoszenia do Portalu.
 2. Inwestor – dane należy zmienić, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem.
 3. Położenie projektowanej sieci (lokalizacja określona słownie):
 • w przypadku projektowania sieci określamy nazwę ulic,
 • w przypadku projektowania przyłączy podajemy nazwę ulicy z numerem adresowym (jeżeli posesja nie posiada nr adresowego, wówczas określamy nr działki)
 1. Jeżeli projekt zawiera powyżej 10 przyłączy, tworzymy spis abonentów w postaci tabeli, tworząc poszczególne kolumny (nazwa ulicy, nr adresowy, nr działki, numer arkusza, obręb).

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

1. Opłaty za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 • sieci uzbrojenia terenu:
  - za pierwszy rodzaj sieci 150,00 zł,
  - każdy następny rodzaj sieci 105,00 zł,
 • przyłączy:
  - za pierwszy rodzaj przyłącza 105,00 zł,
  - za każdy następny rodzaj przyłącza 73,50 zł.Wysokość opłaty jest ujmowana w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).

2. Wysokość opłaty jest ujmowana w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).

3. Opłaty można dokonać w Portalu Projektanta przez usługę płatności elektronicznych (PayU lub PayByNet) lub przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W tytule należy wpisać: Dokument Obliczenia Opłaty nr….

4. Podjęcie czynności związanych z uzgadnianiem następuje po dokonaniu opłaty.

5. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 3 zamieszczony jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski należy składać przez Portal Projektanta – dostępny pod adresem https://portal.geopoz.poznan.pl/projektant/ (wymaga założenia konta)

Termin i sposób realizacji:

Przewidywany termin załatwienia sprawy – od 5 do 10 dni roboczych, liczone od dnia zawiadomienia podmiotów.

Warunkiem rozpoczęcia procedury jest potwierdzenie dokonania opłaty.

Jeśli stanowiska uczestników narady nie są jednomyślne i pozytywne (opinia negatywna), wnioskodawca ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie dodatkowej narady. Ma na to czas do 7 dni od daty wystawienia protokołu.

Dopuszcza się do dwóch dodatkowych narad w przypadku  wydania opinii negatywnych.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Koordynacji Projektów
tel. 61 8271 561, 61 8207 582

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu co do wysokości należnej opłaty organ wydaje decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:

 1. Wniosek składa inwestor lub projektant.
 2. Podmioty składające wniosek w imieniu inwestora lub projektanta powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
 3. Warunkiem dostępu do Portalu Projektanta jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta na tym Portalu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 2. Ustawa z 7 lipca 2005 r. – Prawo budowlane
 3. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Data aktualizacji: 14.09.2023 r.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 04.03.2024 13:09
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gulczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry