Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/sprawy-i-formularze/1614,Zwrot-nieruchomosci-wywlaszczonych-na-rzecz-Skarbu-Panstwa-lub-jednostki-samorza.html
2023-06-05, 10:14

Zwrot nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (A10)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wniosek poprzedniego właściciela lub spadkobiercy o zwrot nieruchomości. Wniosek powinien zawierać dokładne dane nieruchomości – adres oraz oznaczenie w ewidencji gruntów (obręb, numer arkusza mapy, numer działki), dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, dokładny adres).

Załączniki:
1. dokument dotyczący wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
2. dokument potwierdzający dziedziczenie (np. postanowienie sądu, akt notarialny) – w przypadku gdy o zwrot nieruchomości występują spadkobiercy poprzedniego właściciela (poprzednich współwłaścicieli).

Miejsce złożenia dokumentów:

Sala Obsługi Klienta
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznań
tel. 61 8271 500

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób realizacji:

Terminy podane w zawiadomieniach o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy, wskazane w trybie przepisu art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu nieruchomości następuje w drodze decyzji Dyrektora ZGiKM GEOPOZ. W sprawach, w których stroną postępowania jest gmina lub powiat, prezydent miasta na prawach powiatu sprawujący funkcję starosty podlega wyłączeniu na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. W przypadku wyłączenia organu podanie o zwrot nieruchomości zostaje przekazane organowi wyższego stopnia – Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Uprawnienie do zwrotu wygasa, jeżeli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, upłynęło 20 lat, a w tym terminie uprawniony nie złożył wniosku.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Zwrotów Nieruchomości, Wywłaszczeń i Odszkodowań

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego. Składane jest ono za pośrednictwem Dyrektora ZGiKM GEOPOZ, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę ustalonego odszkodowania pieniężnego, które podlega waloryzacji, a także zwrot nieruchomości zamiennej, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania. Zwaloryzowaną kwotę odszkodowania pomniejsza się albo powiększa o kwotę równą różnicy wartości nieruchomości według stanu z dnia wywłaszczenia oraz stanu z dnia zwrotu. Roszczenie o zwrot nieruchomości nie przysługuje, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., tj. przed dniem 01.01.1998 r., nieruchomość została sprzedana albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej.

Podstawa prawna:

Dział III, rozdział 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 03.11.2022 13:22
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Sobol-Gotowska

Opcje strony