Sprawy i formularze

Zwrot nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (A10)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wniosek poprzedniego właściciela lub  spadkobiercy, o zwrot nieruchomości.
Wniosek winien zawierać dokładne dane nieruchomości - adres oraz oznaczenie w ewidencji gruntów (obręb, numer arkusza mapy, numer działki), dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, dokładny adres).

Załączniki:

  1. dokument dotyczący wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  2. dokument potwierdzający dziedziczenie (postanowienie sądu, akt notarialny) - w przypadku gdy o zwrot nieruchomości występują spadkobiercy poprzedniego właściciela (poprzednich współwłaścicieli),
  3. fragment mapy ewidencyjnej z zaznaczoną nieruchomością będącą przedmiotem wniosku oraz wypis z rejestru gruntów.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Sala Obsługi Klienta
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
tel. 61 8271 500

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób realizacji:

Terminy podane w zawiadomieniach o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy wskazane w trybie przepisu art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego. Rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie zwrotu nieruchomości następuje w drodze decyzji Dyrektora ZGiKM GEOPOZ działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania jako prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z przepisem art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w sprawach, w których stroną postępowania jest gmina lub powiat, prezydent miasta na prawach powiatu sprawujący funkcję starosty podlega wyłączeniu na zasadach określonych w rozdziale 5 działu I Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku wyłączenia organu podanie o zwrot nieruchomości zostaje przekazane organowi wyższego stopnia - Wojewodzie Wielkopolskiemu.
W myśl art. 136 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami uprawnienie do zwrotu wygasa, jeżeli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, upłynęło 20 lat, a w tym terminie uprawniony nie złożył wniosku.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Zwrotów Nieruchomości, Wywłaszczeń i Odszkodowań

Podstawa prawna:

Dział III, rozdział 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Dyrektora ZGiKM GEOPOZ w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę ustalonego odszkodowania pieniężnego, które podlega waloryzacji, a także zwrot nieruchomości zamiennej, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania. Zwaloryzowaną kwotę odszkodowania pomniejsza się albo powiększa o kwotę równą różnicy wartości nieruchomości według stanu z dnia wywłaszczenia oraz stanu z dnia zwrotu.

Roszczenie o zwrot nieruchomości nie przysługuje, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., tj. przed dniem 01.01.1998 r., nieruchomość została sprzedana albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej - art. 229 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony

do góry