Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/sprawy-i-formularze/1613,Wydawanie-oswiadczen-o-wyrazeniu-zgody-na-wykreslenie-z-Dzialu-III-KW-wpisow-dok.html
2023-06-05, 09:28

Wydawanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na wykreślenie z Działu III KW wpisów dokonanych na podstawie przepisów zw. z reformą rolną (A9)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie oświadczenia.
  2. Załączniki:
  • aktualny odpis księgi wieczystej,
  • w przypadku wniosku dotyczącego ciężaru realnego – dokument potwierdzający całkowitą spłatę należności Skarbu Państwa zabezpieczonej tymże ciężarem.

Opłaty:

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy organu podatkowego:Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Miejsce złożenia dokumentów:

Sala Obsługi Klienta
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań
tel. 61 8271 500
 

Termin i sposób realizacji:

Wydanie oświadczenia następuje w ciągu 7 dni od daty wpływu wymaganych dokumentów.
 

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Podziałów i Ochrony Gruntów Rolnych.
 

Uwagi:

Składane kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Na żądanie strony upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, poświadcza zgodność tego odpisu dokumentu.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 19.12.2022 14:46
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Sobol-Gotowska

Opcje strony