Sprawy i formularze

Wydawanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na wykreślenie z Działu III KW wpisów dokonanych na podstawie przepisów zw. z reformą rolną (A9)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie oświadczenia.
  2. Załączniki:
  • aktualny odpis księgi wieczystej,
  • w przypadku wniosku dotyczącego ciężaru realnego – dokument potwierdzający całkowitą spłatę należności Skarbu Państwa zabezpieczonej tymże ciężarem.

Opłaty:

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy organu podatkowego:Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Sala Obsługi Klienta
    Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
    ul. Gronowa 20
    61-655 Poznań

2. Składanie wniosków drogą elektroniczną:
  • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

3. Inne drogi składana wniosków:

  • pocztą.
 

Termin i sposób realizacji:

Wydanie oświadczenia następuje w ciągu 7 dni od daty wpływu wymaganych dokumentów.
 

Komórka prowadząca sprawę:

Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami Rolnymi

tel. 61 8271 732

Uwagi:

Składane kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Na żądanie strony upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, poświadcza zgodność tego odpisu dokumentu.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 09.01.2024 10:51
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry