Sprawy i formularze

Wydawanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na wykreślenie z Działu III KW wpisów dokonanych na podstawie przepisów zw. z reformą rolną (A9)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie oświadczenia
  2. Załączniki:
  • aktualny odpis księgi wieczystej,
  • w przypadku wniosku dot. ciężaru realnego - dokument potwierdzający całkowitą spłatę należności Skarbu Państwa zabezpieczonej tymże ciężarem.

Opłaty:

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Numer konta bankowego jest zamieszczony na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ (www.geopoz.pl/bip).
 

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 500.
 

Termin i sposób realizacji:

Wydanie oświadczenia następuje w ciągu 7 dni od daty wpływu wymaganych dokumentów.
 

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Podziałów i Ochrony Gruntów Rolnych.
 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.
 

Uwagi:

Kopie dokumentów składane w toku postępowania winny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1007 ze zm.).

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony

do góry