Sprawy i formularze

Uwłaszczanie posiadaczy nieruchomości rolnych (A8)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Nadawanie na własność działek emerytalnych oraz gruntów pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa,
w zamian za świadczenia emerytalne.

1. Wniosek o nadanie działki emerytalnej.

Załączniki:

  • decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
  • w przypadku składania wniosku przez zstępnych (potomków) osoby uprawnionej – dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (akt zgonu, akt urodzenia zstępnego).

2. Wniosek o nadanie gruntu pod budynkami.

Załączniki:

  • decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do budynków znajdujących się na gruncie, który wchodził w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu, przysługujący osobie ubiegającej się o nadanie gruntu.

Opłaty:

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – opłata skarbowa w wysokości 17 zł

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy organu podatkowego:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Sala Obsługi Klienta
    Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
    ul. Gronowa 20
    61-655 Poznań
 
2. Składanie wniosków drogą elektroniczną:
  • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

3. Inne drogi składana wniosków:

  • pocztą.
 

Termin i sposób realizacji:

Uwłaszczenie następuje w formie decyzji administracyjnej.
Wydanie decyzji następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wymaganych dokumentów.

Komórka prowadząca sprawę:

Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami Rolnymi

tel. 61 8271 732

Tryb odwoławczy:

Na wydaną decyzję strona ma prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.
Strona może w drodze oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, przed upływem terminu wskazanego powyżej. Z dniem doręczenia stosownemu organowi takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zasada powyższa dotyczy również zażaleń na postanowienia.

Uwagi:

Składane kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Na żądanie strony upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, poświadcza zgodność tego odpisu dokumentu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym
  2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 118 ustawy)
  3. Uchwała nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Data aktualizacji: 14.09.2023 r.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 09.01.2024 10:50
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry