Sprawy i formularze

Uwłaszczanie posiadaczy nieruchomości rolnych (A8)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Nadawanie na własność działek emerytalnych oraz gruntów pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne.
 1. Wniosek o nadanie działki emerytalnej.
  Załączniki:
 • decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
 • w przypadku składania wniosku przez zstępnych osoby uprawnionej –  dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (akt zgonu, akt urodzenia zstępnego).
 1. Wniosek o nadanie gruntu pod budynkami.
  Załączniki:
 • decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do budynków znajdujących się na gruncie, który wchodził w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu.

Opłaty:

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Numer konta bankowego jest zamieszczony na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.
 

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 500.
 

Termin i sposób realizacji:

Uwłaszczenie następuje w formie decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji następuje w terminie 2 miesięcy od daty wpływu wymaganych dokumentów.
 

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Podziałów i Ochrony Gruntów Rolnych.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zasada powyższa dotyczy również zażaleń na postanowienia.


Uwagi:

Kopie dokumentów składane w toku postępowania winny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r. Nr 10, poz. 53 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 277 ze zm.).
 3. § 9 uchwały nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno– Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 4027).

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony

do góry