Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/sprawy-i-formularze/1610,Ustalenie-odszkodowan-za-nieruchomosci-w-trybie-przepisow-ustawy-z-dnia-21-sierp.html
2023-06-05, 09:23

Ustalenie odszkodowań za nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (A11)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie odszkodowania pochodzący od poprzedniego właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości, która stała się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, dokładny adres), a także dane dotyczące nieruchomości (położenie, oznaczenie
w ewidencji gruntów – obręb, numer arkusza mapy, numer działki).

Załączniki:

  1. ostateczna decyzja potwierdzająca, że nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  2. ostateczna decyzja stwierdzająca nieważność orzeczenia o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną,
  3. dokument potwierdzający dziedziczenie (np. postanowienie sądu, akt notarialny) – jeżeli właściciel (współwłaściciel) ujawniony w księdze wieczystej nie żyje.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Sala Obsługi Klienta
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań
tel. 61 8271 500

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób realizacji:

Terminy podane w zawiadomieniach o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy, wskazane w trybie przepisu art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia odszkodowania następuje w drodze decyzji Dyrektora ZGiKM GEOPOZ.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Zwrotów Nieruchomości, Wywłaszczeń i Odszkodowań.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.
Postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod drogę publiczną (drogę gminną lub powiatową), która stała się z mocy prawa własnością Miasta Poznania na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.), wszczyczane są z urzędu i nie wymagają złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

1. Dział III rozdział 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

2. Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 16.09.2022 09:22
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Sobol-Gotowska

Opcje strony