Sprawy i formularze

Ustalenie odszkodowań za nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (A11)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie odszkodowania pochodzący od poprzedniego właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości, która stała się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, dokładny adres), a także dane dotyczące nieruchomości (położenie, oznaczenie
w ewidencji gruntów – obręb, numer arkusza mapy, numer działki).

Załączniki:

  1. ostateczna decyzja potwierdzająca, że nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  2. ostateczna decyzja stwierdzająca nieważność orzeczenia o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną,
  3. dokument potwierdzający dziedziczenie (np. postanowienie sądu, akt notarialny) – jeżeli właściciel (współwłaściciel) ujawniony w księdze wieczystej nie żyje.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Sala Obsługi Klienta
    Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
    ul. Gronowa 20
    61-655 Poznań

2. Składanie wniosków drogą elektroniczną:

  • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

3. Inne drogi składana wniosków:

  • pocztą.

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób realizacji:

Terminy podane w zawiadomieniach o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy, wskazane w trybie przepisu art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia odszkodowania następuje w drodze decyzji Dyrektora ZGiKM GEOPOZ.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Zwrotów Nieruchomości, Wywłaszczeń i Odszkodowań.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.
Postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod drogę publiczną (drogę gminną lub powiatową), która stała się z mocy prawa własnością Miasta Poznania na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.), wszczyczane są z urzędu i nie wymagają złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

1. Dział III rozdział 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

2. Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

 

Data aktualizacji: 14.09.2023 r.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 09.01.2024 10:50
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry