Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/sprawy-i-formularze/1609,Ustalenie-na-wniosek-wlascicielauzytkownika-wieczystego-przed-zbyciem-nieruchomo.html
26.05.2024, 11:41

Ustalenie na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego, przed zbyciem nieruchomości, jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu jej wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu (A7)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

  1.  wniosek właściciela/ użytkownika wieczystego o ustalenie, przed zbyciem nieruchomości, jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu jej wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,
  2.  aktualny odpis księgi wieczystej - potwierdzający prawo do nieruchomości,
  3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 500.
 

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.
 

Termin i sposób załatwienia:

Termin podany w zawiadomieniu, wskazany w trybie przepisu art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wysokość opłaty ustalana jest w decyzji administracyjnej na podstawie opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego, określającej wartość nieruchomości przed i po uchwaleniu bądź zmianie planu miejscowego. Opłata nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości, a jej wysokość, określona w stosunku procentowym ustalana jest w uchwale Rady Miasta Poznania dot. uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Opłat Adiacenckich i Planistycznych
 

Podstawa prawna:

  1. Uchwała nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25.06.1991r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z późn. zm.,
  2. Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o ustaleniu jednorazowej opłaty służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwo Szyfter
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony