Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/sprawy-i-formularze/1607,Udostepnienie-do-wgladu-aktow-notarialnych-oraz-rejestru-cen-nieruchomosci-rzecz.html
2023-06-05, 09:40
Budynki

Udostępnienie do wglądu aktów notarialnych oraz rejestru cen nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym na cele wyceny nieruchomości (O3)

Załatw sprawę online:

Portal Rzeczoznawcy

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P + P5).

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

1. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 • stawki podstawowe określone w tabelach nr 12 i 16 załącznika do ustawy

2. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:

 • stawki podstawowe określone w tabeli 12 załącznika do ustawy (uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB),
 • jeśli do udostępnienia materiałów konieczne będzie wykorzystanie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, pobiera się 5 zł opłaty ryczałtowej za nośnik,
 • jeśli wnioskodawca dostarczy nośnik o pojemności 4-20 GB, opłaty się nie pobiera,
 • jeśli materiały zasobu wymagają nośnika danych o pojemności większej niż 20 GB, zostaną one udostępnione dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę właściwego nośnika.

3. Opłata za wysyłkę danych pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z cennikiem usług powszechnych operatora pocztowego.

4. Wysokość opłaty wykazywana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).

5. DOO jest dostępny w Portalu Klienta i może zostać przesłany na adres e-mail, na ePUAP lub na numer faksu wskazany we wniosku.

6. Opłaty można dokonać w Portalu Klienta przez usługę PayByNet lub przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W tytule należy wpisać: Dokument Obliczenia Opłaty nr…..

7. W przypadku odbioru osobistego opłaty można dokonać w Sali Obsługi Klienta – wyłącznie za pomocą kart płatniczych.

8. Odbiór danych następuje po dokonaniu opłaty.

Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 6 zamieszczony jest również na stronie głównej BIP GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań

1. Składanie wniosków drogą elektroniczną:

 • przez Portal Rzeczoznawcy dostępny pod adresem (wymaga założenia konta): https://portal.geopoz.poznan.pl/rzeczoznawca/
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym (dokument o pojemności do 5 MB). Szczegółowe warunki składania dokumentów przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą znajdują się w BIP GEOPOZ.

2. Inne drogi składana wniosków:

 • osobiście – Sala Obsługi Klienta,
 • pocztą,
 • faksem: na numer 61 8230 201.

Termin i sposób realizacji:

Rejestr cen nieruchomości – do 10 dni roboczych

Formaty udostępniania rejestru cen nieruchomości – PDF, XLS, wydruk

Udostępnianie do wglądu aktów notarialnych: przez Portal Rzeczoznawcy – PDF

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Aktualizacji Danych Ewidencji Gruntów i Budynków
tel. 61 8271 755

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu co do zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty organ wydaje decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:

1. Warunkiem dostępu do danych przez Portal Rzeczoznawcy jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta na tym Portalu.

2. Portal Rzeczoznawcy jest przeznaczony dla osób prowadzących działalność zawodową zgodnie z uprawnieniami z zakresu szacowania nieruchomości nadanymi przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

3. Warunkiem dostępu do danych przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą (ESO) jest:

 • posiadanie konta na platformie ePUAP,
 • posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

4. Dane przekazywane przez ESP i ESO nie mogą być większe niż 5 MB.

Szczegółowe warunki składania i odbioru dokumentów przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą znajdują się w BIP GEOPOZ.

Informacje dotyczące rejestru cen nieruchomości:

1. Sposób ustalania danych w rejestrze cen nieruchomości:

 • Wszystkie dane ewidencyjne pochodzą z bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Informacje o uzbrojeniu istniejącym i możliwym do podłączenia pochodzą z mapy zasadniczej oraz bazy danych GESUT.
 • Uzbrojenie istniejące to uzbrojenie doprowadzone do działki bądź uzbrojenie w postaci istniejących na działce przyłączy.
 • Uzbrojenie możliwe do podłączenia (w zasięgu) to uzbrojenie znajdujące się w promieniu 100 m lub przechodzące przez działkę, ale niebędące przyłączem.
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalane jest na podstawie uchwalonych planów.
 • W przypadku braku aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego orientacyjne dane pozyskuje się z nieaktualnych planów.
 • Stan danych ustalany jest w dniu wprowadzania transakcji kupna – sprzedaży do bazy RCN (średnio jest to okres 3 miesięcy od daty zawarcia transakcji).

2. Dane gromadzone w bazie RCN nie podlegają aktualizacji. Każda transakcja stanowi przedmiot odrębnego wpisu.

3. Rejestrowane są ceny brutto nieruchomości określone w aktach notarialnych. Ceny nieruchomości rejestrowane są w złotych polskich – PLN.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków
  o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 05.12.2022 15:43
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Bondziul
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Sobol-Gotowska

Opcje strony