Sprawy i formularze

Budynki

Udostępnienie do wglądu aktów notarialnych oraz rejestru cen nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym na cele wyceny nieruchomości (O3)

Załatw sprawę online:

Portal Rzeczoznawcy

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P + P5).

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

 1. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego: stawki podstawowe określone w tabelach nr 12 i 16 załącznika do ustawy
 2. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:
 • stawki podstawowe określone we wszystkich tabelach załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB;
 • w przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł;
 • opłaty za nośnik danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB nie pobiera się, jeżeli odpowiedni nośnik dostarczy wnioskodawca;
 • materiały zasobu, dla udostępnienia których niezbędne jest użycie nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.
 1. Opłata za wysyłkę danych pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych, ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 2. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO)
 3. DOO może zostać przesłany na indywidualne konto na Portalu Klienta lub przez ePUAP lub na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku.
 4. Opłaty można dokonać w Portalu Klienta przez usługę PayByNet lub przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr…..
 5. W przypadku odbioru osobistego, opłaty można dokonać w Sali Obsługi Klienta – wyłącznie za pomocą kart płatniczych.
 6. Odbiór danych następuje po dokonaniu opłaty.

Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 6 zamieszczony jest również na stronie głównej BIP tut. Zarządu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

1. Składanie wniosków drogą elektroniczną:

 • przez Portal rzeczoznawcy (wymaga posiadania konta na portalu): pod adresem https://portal.geopoz.poznan.pl/rzeczoznawca/             
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) organu na platformie ePUAP (wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP). Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

2. Inne drogi składania wniosków:

 • osobiście – X piętro pokój 1015
 • tradycyjną pocztą
 • faksem: na numer 61 8230 201

Termin i sposób realizacji:

Rejestr cen nieruchomości – do 10 dni roboczych

Formaty udostępniania rejestru cen nieruchomości : PDF, XLS, wydruk

Udostępnianie do wglądu aktów notarialnych: przez Portal rzeczoznawcy PDF

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Udostępniania Danych Graficznych, tel. 61 8271 755

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:

Warunkiem dostępu do danych przez Portal rzeczoznawcy jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta na tym Portalu.
Portal rzeczoznawcy przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność zawodową zgodnie z uprawnieniami z zakresu szacowania nieruchomościami nadanymi przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Warunkiem dostępu do danych przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą jest:

 • posiadanie konta na platformie ePUAP,
 • posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP,
 • wielkość zamówionych danych nie może przekroczyć 5 MB.

Szczegółowe warunki składania i odbioru dokumentów przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą i Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Informacje dotyczące rejestru cen nieruchomości:

 1. Dane w rejestrze cen nieruchomości ustalane są w następujący sposób:
 • Wszystkie dane ewidencyjne pochodzą z bazy danych ewidencji gruntów
 • i budynków.
 • Informacje o uzbrojeniu istniejącym i możliwym do podłączenia pochodzą
 • z mapy zasadniczej oraz bazy danych GESUT.
 • Uzbrojenie istniejące, to uzbrojenie doprowadzone do działki,
 • bądź uzbrojenie w postaci istniejących na działce przyłączy.
 • Uzbrojenie możliwe do podłączenia (w zasięgu), to uzbrojenie znajdujące się
 • w promieniu 100 m lub przechodzące przez działkę, ale niebędące przyłączem.
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalane jest w oparciu o uchwalone plany.
 • W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego orientacyjne dane pozyskuje się z nieaktualnych planów.
 • Stan danych ustalany jest w dniu wprowadzania transakcji kupna – sprzedaży do bazy RCN (średnio jest to okres 3 miesięcy od daty zawarcia transakcji).
 1. Dane gromadzone w bazie RCN nie podlegają aktualizacji. Każda transakcja stanowi przedmiot odrębnego wpisu.
 2. Rejestrowane są ceny (brutto) nieruchomości określone w aktach notarialnych. Ceny nieruchomości rejestrowane są w złotych polskich – PLN.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r.
 5. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 6. Rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
 7. Rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia  Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Bondziul
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony

do góry