Sprawy i formularze

Budynki

Udostępnienie do wglądu aktów notarialnych oraz rejestru cen nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym na cele wyceny nieruchomości (O3)

Załatw sprawę online:

Portal Rzeczoznawcy

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P + P5).

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

1. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 • stawki podstawowe określone w tabelach nr 12 i 16 załącznika do ustawy.
 • jeśli do udostępniania materiałów konieczne będzie wykorzystanie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB – pobiera się 5 zł opłaty ryczałtowej za nośnik,
 • jeśli wnioskodawca sam dostarczy nośnik o pojemności 4–20 GB, opłaty się nie pobiera,
 • jeśli materiały zasobu wymagają nośnika danych o pojemności większej niż 20 GB, zostaną one udostępnione dopiero po tym, gdy wnioskodawca dostarczy właściwy nośnik.

2. Opłata za wysyłkę danych pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z cennikiem usług powszechnych operatora pocztowego.

3. Wysokość opłaty wykazywana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).

4. DOO może zostać przesłany:

 • na indywidualne konto na Portalu Rzeczoznawcy,
 • przez ePUAP,
 • na adres e-mail,
 • na numer faksu wskazany we wniosku.

5. Opłaty można dokonać w Portalu Rzeczoznawcy przez usługę płatności elektronicznych (PayU lub PayByNet) lub przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W tytule należy wpisać: Dokument Obliczenia Opłaty nr….

6. W przypadku odbioru osobistego opłaty można dokonać w Sali Obsługi Klienta – wyłącznie za pomocą kart płatniczych.

7. Odbiór danych następuje po dokonaniu opłaty.

Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 5 zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Sala Obsługi Klienta
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań

2. Składanie wniosków drogą elektroniczną:

 • przez Portal Rzeczoznawcy dostępny pod adresem (wymaga założenia konta): https://portal.geopoz.poznan.pl/rzeczoznawca/
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

2. Inne drogi składana wniosków:

 • osobiście – Sala Obsługi Klienta,
 • pocztą,
 • faksem: na numer 61 8230 201.

Termin i sposób realizacji:

Rejestr cen nieruchomości – do 10 dni roboczych

Formaty udostępniania rejestru cen nieruchomości – PDF, XLS, wydruk

Udostępnianie do wglądu aktów notarialnych: przez Portal Rzeczoznawcy – PDF

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Aktualizacji Danych Ewidencji Gruntów i Budynków
tel. 61 8271 755

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu co do zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty organ wydaje decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:

1. Warunkiem dostępu do danych przez Portal Rzeczoznawcy jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta na tym Portalu.

2. Portal Rzeczoznawcy jest przeznaczony dla osób prowadzących działalność zawodową zgodnie z uprawnieniami z zakresu szacowania nieruchomości nadanymi przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

Informacje dotyczące rejestru cen nieruchomości:

 

1. Sposób ustalania danych w rejestrze cen nieruchomości:

 • wszystkie dane ewidencyjne pochodzą z bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 • informacje o uzbrojeniu istniejącym i możliwym do podłączenia pochodzą z mapy zasadniczej oraz bazy danych GESUT,
 • uzbrojenie istniejące to uzbrojenie doprowadzone do działki bądź uzbrojenie w postaci istniejących na działce przyłączy,
 • uzbrojenie możliwe do podłączenia (w zasięgu) to uzbrojenie znajdujące się w promieniu 100 m od działki lub przechodzące przez nią, ale niebędące przyłączem.
 • przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalane jest na podstawie uchwalonych planów,
 • w przypadku braku aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego orientacyjne dane pozyskuje się z nieaktualnych planów,
 • stan danych ustalany jest w dniu wprowadzania transakcji kupna-sprzedaży do bazy RCN (średnio jest to okres 3 miesięcy od daty zawarcia transakcji).

2. Dane gromadzone w bazie RCN nie podlegają aktualizacji. Każda transakcja stanowi przedmiot odrębnego wpisu.

3. Rejestrowane są ceny brutto nieruchomości określone w aktach notarialnych. Ceny nieruchomości rejestrowane są w złotych polskich – PLN.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Data aktualizacji: 14.09.2023 r.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 04.03.2024 13:07
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Bondziul
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry