Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/sprawy-i-formularze/1604,Rekultywacja-gruntow-rolnych-i-lesnych-A5.html
2023-06-05, 09:30

Rekultywacja gruntów rolnych i leśnych (A5)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Postępowaniem administracyjnym w sprawie rekultywacji obejmowane są zdewastowane i zdegradowane grunty rolne i grunty leśne położone na terenie miasta Poznania.

  1. Wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
  2. Załączniki:
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem rekultywacji,
  • dokumentacja rekultywacyjna.

Opłaty:

Złożenie wniosku wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii,  – opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy organu podatkowego:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Miejsce złożenia dokumentów:

Sala Obsługi Klienta
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań
tel. 61 8271 500
 

Termin i sposób realizacji:

Ustalenie kierunku rekultywacji i zagospodarowania gruntów następuje w formie decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji następuje w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu wymaganych dokumentów.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Podziałów i Ochrony Gruntów Rolnych

Tryb odwoławczy:

Na wydaną decyzję strona ma prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.
Strona może w drodze oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, przed upływem terminu wskazanego powyżej. Z dniem doręczenia stosownemu organowi takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zasada powyższa dotyczy również zażaleń na postanowienia.

Uwagi:

Składane kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Na żądanie strony upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, poświadcza zgodność tego odpisu dokumentu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  2. Uchwała nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 19.12.2022 12:03
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Sobol-Gotowska

Opcje strony