Sprawy i formularze

Rekultywacja gruntów rolnych i leśnych (A5)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Postępowaniem administracyjnym w sprawie rekultywacji, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, obejmuje się zdewastowane i zdegradowane grunty rolne i grunty leśne położone na terenie miasta Poznania.
  1. Wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
  2. Załączniki:
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem rekultywacji,
  • dokumentacja rekultywacyjna.

Opłaty:

Przy składaniu wniosku należy przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (dokonanie czynności urzędowej w drodze decyzji podlega opłacie skarbowej).
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Numer konta bankowego jest zamieszczony na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, Sala Obsługi Klienta,
tel. 61 8271 500
 

Termin i sposób realizacji:

Ustalenie kierunku rekultywacji i zagospodarowania gruntów następuje w formie decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji następuje w terminie 2 miesięcy od daty wpływu wymaganych dokumentów.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Podziałów i Ochrony Gruntów Rolnych.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zasada powyższa dotyczy również zażaleń na postanowienia.
 

Uwagi:

Kopie dokumentów składane w toku postępowania winny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1161),
  2. § 9 uchwały nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno– Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 4027).

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony

do góry