Sprawy i formularze

Rekultywacja gruntów rolnych i leśnych (A5)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Postępowaniem administracyjnym w sprawie rekultywacji obejmowane są zdewastowane i zdegradowane grunty rolne i grunty leśne położone na terenie miasta Poznania.

 1. Wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
 2. Załączniki:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem rekultywacji,
 • dokumentacja rekultywacyjna.

Opłaty:

Złożenie wniosku wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii,  – opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy organu podatkowego:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Sala Obsługi Klienta
    Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
    ul. Gronowa 20
    61-655 Poznań

2. Składanie wniosków drogą elektroniczną:
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Szczegółowe warunki składania dokumentów przez ESP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.
   
3.Inne drogi składana wniosków:
 • pocztą.

Termin i sposób realizacji:

Ustalenie kierunku rekultywacji i zagospodarowania gruntów następuje w formie decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji następuje w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu wymaganych dokumentów.

Komórka prowadząca sprawę:

Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami Rolnymi

tel. 61 8271 732

Tryb odwoławczy:

Na wydaną decyzję strona ma prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.
Strona może w drodze oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, przed upływem terminu wskazanego powyżej. Z dniem doręczenia stosownemu organowi takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zasada powyższa dotyczy również zażaleń na postanowienia.

Uwagi:

Składane kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Na żądanie strony upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, poświadcza zgodność tego odpisu dokumentu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 2. Uchwała nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Data aktualizacji: 13.09.2023 r.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 09.01.2024 10:47
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry