Sprawy i formularze

Rozgraniczanie nieruchomości (A4)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o rozgraniczenie nieruchomości.
 2. Załączniki:
 • aktualny odpis ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości objętych wnioskiem

Opłaty:

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy organu podatkowego:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Miejsce złożenia dokumentów:

Sala Obsługi Klienta
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań
tel. 61 8271 500
 

Termin i sposób realizacji:

 1. Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego w ciągu miesiąca od dnia wpływu kompletu dokumentów.
 2. Wyznaczony geodeta sporządza protokół graniczny lub akt ugody z opisem sposobu ustalenia przebiegu granic.
 3. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta nakłania strony do zawarcia ugody – ma ona moc ugody sądowej
 4. Jeśli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnych oświadczeń stron, Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. 
 5. Jeśli zaistnieje spór co do przebiegu linii granicznych, przez który nie dojdzie do zawarcia ugody, lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa wyżej, Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Podziałów i Ochrony Gruntów Rolnych

Tryb odwoławczy:

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać przekazania sprawy sądowi. Ma na to 14 dni od daty doręczenia decyzji. Żądanie jest zgłaszane w trybie art. 33 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Uwagi:

 1. Składane kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Na żądanie strony upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, poświadcza zgodność tego odpisu dokumentu.
 2. Organ prowadzący postępowanie wyznacza uprawnionego geodetę do przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości.
 3. Koszty postępowania ponoszą strony.

Podstawa prawna:

 1. Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości 
 4. Uchwała nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 19.12.2022 13:23
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Sobol-Gotowska

Opcje strony

do góry