Sprawy i formularze

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów (O9)

Załatw sprawę online:

ePuap

Wymagane dokumenty:

Wniosek właściciela/użytkownika wieczystego (współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych) nieruchomości - należy podać oznaczenia ewidencyjne nieruchomości, tj. działkę, arkusz mapy, obręb. W przypadku, gdy gleboznawcza klasyfikacja gruntów była już wcześniej przeprowadzana na nieruchomości, należy wskazać powód żądania jej przeprowadzenia obecnie.

Opłaty:

Przy składaniu wniosku należy przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (dokonanie czynności urzędowej w drodze decyzji podlega opłacie skarbowej). Wnioskodawca ponosi koszty opracowania zlecanego w toku postępowania biegłemu (klasyfikatorowi). Pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela/użytkownika wieczystego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Numer konta bankowego zamieszczony jest na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

Termin i sposób realizacji:

Klasyfikacji gleboznawczej dokonuje się w drodze postępowania administracyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. W toku postępowania organ zleca biegłemu wykonanie opracowania dot. ustalenia klasy bonitacyjnej gleby. W wyniku przeprowadzonego postępowania wydana zostaje decyzja, która stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany danych ewidencji gruntów i budynków.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Postępowań Geodezyjnych

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

 1. W przypadku osób prawnych do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie osoby, która podpisała wniosek, do reprezentowania właściciela (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).
 2. Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się wyłącznie grunty rolne i leśne.
 3. Gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się z urzędu tylko w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu:
 • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane
 • na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,
 • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym,
 • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji,
 • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego
 • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Ptaszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony

do góry