Sprawy i formularze

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych podmiotom realizującym zadania publiczne (O10)

Załatw sprawę online:

ikona ePuapu

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Wnioskodawcą może być podmiot:

 • realizujący zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa;
 • realizujący zadanie publiczne na skutek powierzenia lub zlecenia takiego zadania przez podmiot publiczny.

Opłaty:

 1. Zbiory danych z rejestrów publicznych udostępnia się nieodpłatnie, zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne - w trybie art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:
 • stawki podstawowe określone we wszystkich tabelach załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB;
 • w przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł;
 • opłaty za nośnik danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB nie pobiera się, jeżeli odpowiednie nośnik dostarczy wnioskodawca;
 • materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.
 1. Opłata za wysyłkę danych pod wskazany adres:
 • 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg,
 • 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg,
 • 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
 1. Wysokość opłaty (za nośnik lub/i wysyłkę) utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
 2. DOO może zostać przesłany na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku. Oryginał DOO wnioskodawca odbiera wraz z zamówionymi zbiorami danych.
 3. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr…
 4. W przypadku odbioru osobistego, opłaty można dokonać w Sali Obsługi Klienta- wyłącznie za pomocą kart płatniczych.
 5. Odbiór danych następuje po dokonaniu opłaty za nośnik danych elektronicznych lub/i wysyłkę danych.

Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 6 zamieszczony jest na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

 1. Wnioski można wnosić:
 • osobiście - Sala Obsługi Klienta,
 • tradycyjną pocztą,
 • faksem: pod numer 61 8230 201 (nie dotyczy w przypadku konieczności złożenia wraz z wnioskiem dokumentu pełnomocnictwa),
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) organu, w formie dokumentu elektronicznego, obligatoryjnie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Szczegółowe warunki składania dokumentów przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

 1. Składanie podań drogą elektroniczną:

Zamówienia drogą elektroniczną należy składać wyłącznie przez ww. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą organu - podstawa prawna: art. 63 § 1 i § 3a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Termin i sposób realizacji:

 1. Sposób realizacji:
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą (ESO),
 • na informatycznym nośniku danych (płyta CD/DVD, nośnik zewnętrzny wnioskodawcy).
 1. Formaty udostępnianych zbiorów danych: SWDE lub SHAPE (EGIB), SHAPE (BDOT500, GESUT, BDSOG), SWDE lub XLS (RCiWN)
 2. Termin udostępniania: 14 dni od dnia doręczenia wniosku.

Termin realizacji, liczony w dniach roboczych, może ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych lub w zależności od wielkości zamówienia.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Udostępniania Danych Opisowych (EGiB), tel. 61 8271 611, 61 8271 885
Dział Udostępniania Danych Graficznych (BDOT500, GESUT, BDSOG, RCiWN), tel. 61 8271 752

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:

 1. Dane podmiotowe, w tym dane osobowe właścicieli/władających nieruchomościami, zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają ochronie ustawowej na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uzyskanie tych danych przez podmioty nie będące właścicielem/ władającym nieruchomością, wymaga wskazania interesu prawnego.
 2. Warunkiem odbioru zbiorów danych udostępnionych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą jest:
 • posiadanie konta na platformie ePUAP,
 • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP,
 • wielkość zamówionych danych nie może przekroczyć 5 MB.

Szczegółowe warunki składania i odbioru dokumentów przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą i Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z  późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.
 2. Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018 r., poz. 29).
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Narożniak
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry