Sprawy i formularze

Budynki

Udostępnienie do wglądu materiałów zasobu dla celów szacowania nieruchomości oraz udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości (O3)

Załatw sprawę online:

ikona Portalu Rzeczoznawcy

ikona ePuapu

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 1. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego: stawki podstawowe określone w tabelach nr 12,16 załącznika do ustawy.
 2. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:
 • stawki podstawowe określone w tabelach nr 1-16 załącznika do ustawy, uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej,
 • w przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4-20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł,
 • opłaty za nośnik danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB nie pobiera się, jeżeli odpowiednie nośnik dostarczy wnioskodawca,
 • materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.
 1. Opłata za wysyłkę pod wskazany adres:
 • 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg,
 • 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg,
 • 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
 1. Wysokość opłaty zostaje utrwalona w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
 2. DOO może zostać przesłany na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku. Oryginał DOO przesyłany jest wówczas pocztą.
 3. W przypadku wniosków składanych osobiście opłaty dokonać można w Sali Obsługi Klienta- wyłącznie za pomocą kart płatniczych.
 4. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr...
 5. Odbiór danych następuje po dokonaniu opłaty.

Numer konta bankowego, o którym mowa w pkt. 7 jest zamieszczony również na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

 1. Wnioski można wnosić:
 • osobiście – I piętro, pokój 115,
 • tradycyjną pocztą,
 • faksem: pod numer 61 8230 201 (nie dotyczy w przypadku konieczności złożenia wraz z wnioskiem dokumentu pełnomocnictwa),
 • przez Portal Rzeczoznawcy,
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) organu, w formie dokumentu elektronicznego, obligatoryjnie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.
 1. Składanie podań przez Portal Rzeczoznawcy wymaga złożenia wniosku o założenie konta w Portalu Rzeczoznawcy oraz wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 174 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Termin i sposób realizacji:

Rejestr cen i wartości nieruchomości - do 10 dni roboczych.
Zapis danych elektronicznych w formacie PDF, XLS.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Udostępniania Danych Graficznych, tel. 61 8271 755

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie. 

Portal Rzeczoznawcy dostępny jest pod adresem: https://portal.geopoz.poznan.pl/rzeczoznawca/

Informacje dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości:

 1. Dane w rejestrze cen i wartości nieruchomości ustalane są w następujący sposób:.
 • Wszystkie dane ewidencyjne pochodzą z bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Informacje o uzbrojeniu istniejącym i możliwym do podłączenia pochodzą z mapy zasadniczej oraz bazy danych GESUT.
 • Uzbrojenie istniejące to uzbrojenie doprowadzone do działki, bądź uzbrojenie w postaci istniejących na działce przyłączy.
 • Uzbrojenie możliwe do podłączenia (w zasięgu), to uzbrojenie znajdujące się w promieniu 100 m lub przechodzące przez działkę, ale niebędące przyłączem.
 • W przypadku wyceny nieruchomości dane o uzbrojeniu pochodzą z wyciągu operatu szacunkowego.
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalane jest w oparciu o uchwalone plany.
 • W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego orientacyjne dane pozyskuje się z nieaktualnych planów.
 • Stan danych ustalany jest w dniu wprowadzania transakcji kupna – sprzedaży do bazy RCiWN (średnio jest to okres 3 miesięcy od daty zawarcia transakcji).
 1. Dane gromadzone w bazie RCiWN nie podlegają aktualizacji. Każda transakcja lub wycena stanowi przedmiot odrębnego wpisu.
 2. Rejestrowane są ceny (brutto) nieruchomości określone w aktach notarialnych oraz określone przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych wartości nieruchomości. Ceny i wartości nieruchomości rejestrowane są w złotych polskich – PLN.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,
 4. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Bondziul
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry