Sprawy i formularze

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Rozgraniczanie nieruchomości (A4)

Załatw sprawę online:

ikona ePuapu

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o rozgraniczenie nieruchomości.
 2. Załączniki:
 • aktualny odpis ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości mających być przedmiotem rozgraniczenia.

Opłaty:

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Numer konta bankowego jest zamieszczony na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 60-655 Poznań, Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 500.
 

Termin i sposób realizacji:

 1. Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w ciągu miesiąca od dnia wpływu kompletu dokumentów wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
 2. Z czynności ustalenia przebiegu granic wyznaczony geodeta sporządza protokół graniczny lub akt ugody.
 3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego w razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
 4. Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, w trybie art. 33 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeśli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnych oświadczeń stron.
 5. W przypadku, gdy w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa wyżej, Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, w trybie art. 34 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Podziałów i Ochrony Gruntów Rolnych.

Tryb odwoławczy:

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi, w trybie art. 33 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Uwagi:

 1. Kopie dokumentów składane w toku postępowania winny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.
 2. Organ prowadzący postępowanie wyznacza uprawnionego geodetę do przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości.
 3. Koszty postępowania ponoszą strony.

Podstawa prawna:

 1. Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 3. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych Ministrów administracji oraz Rolnictwa Ministrów Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453),
 4. § 9 uchwały nr XXXII/177/91 rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno– Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 4027)

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry