Sprawy i formularze

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Warstwy

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (O4)

Załatw sprawę online:

ikona Portalu Projktanta

ikona ePuapu

Forma elektroniczna – złożenie dokumentacji przez Portal Projektanta

Elektroniczny formularz wniosku (do wypełnienia w Portalu), oraz załączniki:

 • projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu wykonanego na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej (czyt. na mapie zasadniczej do celów projektowych z klauzulami przyjęcia jej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) - w formacie pliku *pdf, w skali 1:500, z prezentacją projektowanej  sieci przedstawionej w kolorze branżowym,
 • dane numeryczne opisujące przebieg uzgadnianego uzbrojenia (w formacie pliku *dwg, *dxf - każda projektowana branża, na osobnym pliku). Obowiązującym układem współrzędnych jest układ PL-2000,
 • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami w formacie pliku *pdf,
 • pełnomocnictwo – w przypadku udzielenia upoważnienia przez inwestora lub projektanta w formacie pliku *pdf,
 • spis abonentów (lokalizacja nieruchomości) – w przypadku uzgadniania przyłączy.

Wytyczne dotyczące zgłoszenia użytkownika w Portalu Projektanta:

 • w zależności od tego na kogo ma być wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty i protokół z narady wybieramy odpowiednio i uzupełniamy dane wnioskodawcy: typ osoby:  fizyczna (imię i nazwisko) lub prawna (nazwa firmy), rodzaj osoby: projektant, osoba fizyczna z narady (dotyczy osoby fizycznej) lub projektant prawny, osoba prawna narady (dotyczy firmy)
 • wprowadzamy dane adresowe (nazwę ulicy , nr  domu, nr lokalu)
 • uzupełniamy dane korespondencyjne (nr telefonu, adres e-mail)
 • w zależności od typu osoby wpisujemy: nr Pesel (osoba fizyczna), nr Regon, NIP (osoba prawna)
 • tworzymy nazwę użytkownika i hasło do Portalu Projektanta

Po aktywowaniu przez pracownika Narad Koordynacyjnych dostępu do Portalu Projektanta można zacząć tworzyć wniosek o uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Wytyczne do składania wniosku w Portalu Projektanta:                                       

 1. Wnioskodawca – dane wnioskodawcy generują się automatycznie ze zgłoszenia do Portalu
 2. Inwestor – dane należy zmienić jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem
 3. Położenie projektowanej sieci (lokalizacja określona słownie)
 • w przypadku projektowania sieci określamy nazwę ulic
 • w przypadku projektowania przyłączy podajemy nazwę ulicy z numerem adresowym (jeżeli posesja nie posiada nr adresowego wówczas określamy nr działki)
 1. Jeżeli projekt zawiera powyżej 10 przyłączy tworzymy Spis abonentów w postaci tabeli tworząc poszczególne  kolumny (nazwa ulicy, nr adresowy, nr działki, numer  arkusza, obręb).

Opłaty:

Zgodnie z ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne

 1. Opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych:
 • sieci uzbrojenia terenu: za pierwszy rodzaj sieci 150,00 zł, każdy następny rodzaj sieci 105,00 zł
 • przyłącza: za pierwszy rodzaj przyłącza 105,00 zł, za każdy następny rodzaj przyłącza 73,50 zł
 1. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
 2. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty , tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr…
 3. Podjęcie czynności związanych z uzgadnianiem następuje po dokonaniu opłaty.
 4. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Numery kont bankowych, o których mowa w pkt. 3 i 5 zamieszczone są na stronie głównej BIP tut. Zarządu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań,
Dział Koordynacji Projektów, II piętro

Informacja telefoniczna – tel. 61 8271 561, 61 8271 582
Adres mailowy: zudp@geopoz.poznan.pl

Termin i sposób realizacji:

Przewidywany termin załatwienia sprawy – 14 dni od potwierdzenie dokonania opłaty.
W przypadku otrzymania protokołu gdy stanowiska uczestników narady nie są jednomyślne i pozytywne (opinia negatywna), wnioskodawca w ciągu 7 dni (od daty wystawienia protokołu) ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie dodatkowej narady.

Dopuszcza się do dwóch dodatkowych narad w przypadku  wydania opinii negatywnych.

Komórka prowadząca sprawę:

Dział Koordynacji Projektów

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi:

 1. Wniosek składa inwestor lub projektant.
 2. Podmioty składające wniosek w imieniu inwestora lub projektanta powinny przedłożyć pełnomocnictwo do występowania w sprawie, której wniosek dotyczy.
 3. Uzgodnienie następuje po dokonaniu opłaty.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 2. Ustawa z 7 lipca 2005 r. – Prawo budowlane,
 3. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,
 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gulczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry