Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

1. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zezwala na ponowne wykorzystywanie informacji w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Informacje sektora publicznego są co do zasady udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania. Udostępnia się je bezpłatnie i pod następującymi warunkami:

1) użytkownik ponownie wykorzystujący treść i źródło ich pozyskania ma obowiązek podania pełnej nazwy Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz daty wytworzenia informacji i jej pozyskania;

2) jeśli pozyskana treść informacji jest modyfikowana, należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;

3) ZGiKM GEOPOZ nie odpowiada za wszelkie następstwa ponownego wykorzystywania informacji.

 

2. Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

Co do zasady informacje sektora publicznego są udostępniane i przekazywane do ponownego wykorzystania bezpłatnie. Wyjątkiem są przypadki określone w ustawie o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

ZGiKM GEOPOZ może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (ze względu na sposób lub formę ich przekazania wskazane we wniosku). W opłatach uwzględnia się koszty ponoszone podczas przygotowania i przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania bądź przekazania informacji. Do tych czynników zaliczają się np. różnego rodzaju materiały, których zużycie można przyporządkować do przekazania informacji, koszty dodatkowego nakładu pracy, koszty czynności związanych z anonimizacją itd. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio do przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

ZGiKM GEOPOZ może umożliwić ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym – w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym. W związku z tym jednak mogą zostać nałożone dodatkowe opłaty za ponowne wykorzystywanie, uwzględniające koszty dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie. Wyjątkiem są dane dynamiczne i dane o wysokiej wartości udostępniane przez API – zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.


3. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego bądź w przypadku określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji lub wysokości opłaty:

1)    jeśli dany przypadek nie jest uregulowany ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, stosuje się wówczas przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Dotyczy to:

  • decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
  • decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania,
  • wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji.

Organem odwoławczym od wskazanych powyżej kwestii jest minister właściwy do spraw informatyzacji;

2)    do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

a)    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

b)    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę,

3)    wnioskodawca, któremu przedstawiona została oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystywania informacji lub określająca wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie, może złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Ma na to 14 dni od dnia otrzymania oferty. Jeśli podmiot zobowiązany otrzyma taki sprzeciw, rozstrzyga w drodze decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Jeśli jednak realizacja wniosku będzie wymagać nieproporcjonalnych działań, przekraczających proste czynności, podmiot zobowiązany odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Podstawą takiej odmowy jest art. 10 ust. 4 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Od decyzji odmownej wnioskodawcy przysługuje odwołanie na zasadach opisanych w pkt. 3.1.


4.    Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego:

ZGiKM GEOPOZ nie zawarł umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawiera przede wszystkim:

1.    nazwę podmiotu zobowiązanego – czyli nazwę podmiotu dysponującego informacjami sektora publicznego, do którego zwraca się wnioskodawca;

2.    informacje o wnioskodawcy – w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy (ewentualnie do pełnomocnika) – w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3.    wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane; jeżeli te informacje są już udostępnione lub przekazane – wskazanie warunków, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4.    wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane – w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5.    wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego; w przypadku wersji elektronicznej informacji – także wskazanie formatu danych;

6.    wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego (o ile nie są udostępnione lub przekazane w inny sposób) albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Jeżeli wnioskodawca chce, aby umożliwić mu ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym – musi we wniosku wskazać okres, przez który ZGiKM GEOPOZ będzie umożliwiał takie wykorzystywanie informacji. Stosowny wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.

Jeśli we wniosku pojawią się braki formalne, ZGKiM GEOPOZ wezwie wnioskodawcę do ich usunięcia. Brak reakcji w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Archiwum rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest dostępne w poprzedniej wersji Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Z dniem 28.09.2017 r. zakończono prowadzenie rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Wynika to z zapisów zarządzenia wewnętrznego nr 23/2017 z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego o wprowadzeniu zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz udostępniania i przekazywania na wniosek informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania.

Metadane

Data wytworzenia : 13.12.2021
Data publikacji : 14.12.2021 00:00
Data modyfikacji : 10.01.2023 10:47
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Bielanowska
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła

Opcje strony

do góry