Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

 1. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zezwala na ponowne wykorzystywanie informacji w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Informacje sektora publicznego są co do zasady udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie i pod następującymi warunkami:
  1. obowiązkiem podania przez użytkownika ponownie wykorzystującego treści, źródła ich pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
  2. obowiązkiem podania daty wytworzenia informacji oraz daty pozyskania informacji;
  3. jeśli pozyskana treść informacji jest modyfikowana, należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
  4. wyłączenia odpowiedzialności ZGiKM GEOPOZ z tytułu wszelkich następstw ponownego wykorzystywania informacji.
 2. Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

Informacje sektora publicznego udostępnia się i przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. ZGiKM GEOPOZ może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy obliczaniu opłat uwzględnia się koszty ponoszone w celu przygotowania i przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania bądź przekazania informacji, np. różnego rodzaju materiały, których zużycie można przyporządkować do przekazania informacji, koszty dodatkowego nakładu pracy, koszty czynności związanych z anonimizacją. Łączna wysokość opłaty nie przekroczy jednak sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. ZGiKM GEOPOZ, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniając koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie, za wyjątkiem danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości udostępnianych przez API – zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 1. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego bądź w przypadku określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji lub wysokości opłaty:
  1. w zakresie nieuregulowanym ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji;

  1. do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:
   1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
   2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę,
  2. wnioskodawcy, któremu przedstawiona została oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystywania informacji lub określająca wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie przysługuje prawo do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, gdy realizacja wniosku spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego), odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Od decyzji przysługuje odwołanie na zasadach określonych w pkt. 3.1).
 1. Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego:
  ZGiKM GEOPOZ nie zawarł umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.


Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego winien zawierać w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego – nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub przekazane, warunki, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub przekazane w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Jeżeli wniosek dotyczy umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym – należy także wskazać okres, przez który ZGiKM GEOPOZ będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji, w przedmiotowy sposób. Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.
W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Archiwum rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej dostępne jest w poprzedniej wersji Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Zakończono z dniem 28.09.2017 r. prowadzenie rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, co wynika z zapisów zarządzenia wewnętrznego nr 23/2017 z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego o wprowadzeniu zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz udostępniania i przekazywania na wniosek informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania.

 

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 06.10.2020
Data publikacji : 06.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 14.12.2021 12:47
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Bielanowska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Beata Swinarska

Opcje strony

do góry