Oferty pracy

ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków

Zakres podstawowych czynności

 1. Rejestrowanie wniosków wpływających do komórki organizacyjnej
 2. Udzielanie informacji telefonicznej w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną
 3. Wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres
 4. Wysyłanie korespondencji
 5. Wysyłanie dokumentów obliczenia opłaty
 6. Przygotowywanie akt i przekazywanie ich do archiwum zakładowego
 7. Prowadzenie spraw związanych z zawiadamianiem właściwego sądu o niezgodnościach danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej
 8. Sporządzanie informacji dla Prezydenta Miasta Poznania o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej, w ramach spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną
 9. Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu opłaty skarbowej uiszczanej w ramach realizowanych spraw
 10. Wyjaśnianie błędnych wartości wpłat za dokumenty i materiały z ewidencji gruntów
  i budynków
 11. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów i budynków - wystawianie dokumentów obliczenia opłaty

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • praca/praktyka/staż w jednostkach administracji publicznej lub/i jednostkach wykonawstwa geodezyjnego
 • umiejętność komunikacji językowej na dobrym poziomie
 • umiejętność obsługi komputera – pakietu Office, Internetu oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętność poprawnego redagowania pism
 • umiejętność współpracy z ludźmi
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, geoinformatyka, geografia, nauki o administracji
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji publicznej, w szczególności w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • studia podyplomowe z zakresu administracji lub prawa samorządu terytorialnego
 • wiedza na temat metod i technik sprawnej obsługi klienta
 • wykształcenie średnie geodezyjne

Warunki pracy

 • oświetlenie stanowiska pracy jest naturalne i sztuczne
 • podczas pracy wykorzystuje się komputer z monitorem LCD
 • praca z przewagą wysiłku umysłowego
 • stanowisko pracy mieści się w wielokondygnacyjnym budynku wyposażonym w windy

Wymagane dokumenty oraz oświadczenia

 1. Dane osobowe i zawodowe:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • dane kontaktowe,
  • wykształcenie,
  • kwalifikacje zawodowe,
  • doświadczenie zawodowe,
 2. List motywacyjny
 3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje:
  możesz je załączyć lub przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  Jeśli dokumenty są w obcym języku, muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 4. Dokument potwierdzający niepełnosprawność
  jeżeli chcesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.
 5. Wymagane oświadczenia:
  • Oświadczenia o treści:

   „Oświadczam, że:
   • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,
   • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • cieszę się nieposzlakowaną opinią,
   • posiadam obywatelstwo polskie” (oświadczenie to jest konieczne tylko, jeśli obywatelstwo jest wymaganiem niezbędnym).
  • Jeśli chcesz podać dodatkowe informacje, inne niż te wymienione wyżej, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dołącz oświadczenie: „Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”
  • Jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego i jednocześnie oferta pracy tego nie wymaga, dołącz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego oraz oświadczenie:

   „Oświadczam, że posiadam:
   • obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.”
Oznaczenie („ x” w checkbox) w elektronicznym formularzu w zakresie oświadczeń oraz wymaganych zgód jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Aplikację możesz złożyć

 1. Elektronicznie na stronie: bip.geopoz.poznan.pl (zakładka Oferty pracy – Oferty pracy bieżące).
 2. Przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (adres na ePUAP: /geopoz/skrytka).
 3. Przesyłając e-mail na adres: geopoz@geopoz.poznan.pl
 4. Pocztą tradycyjną.
 5. Osobiście w siedzibie GEOPOZu, Sala Obsługi Klienta (I piętro).
Oferty dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę – ważna jest data dostarczenia ich do GEOPOZu.

Informacje dodatkowe

 1. sprawdzimy, czy złożone oferty spełniają wymagania niezbędne i dodatkowe oraz czy zawierają wszystkie konieczne dokumenty i oświadczenia.
 2. odpowiedzi udzielimy tylko na wybrane oferty.
 3. oferty od kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach.
 4. informację o wyniku naboru udostępnimy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz na tablicy ogłoszeń w GEOPOZie — Sala Obsługi Klienta w Poznaniu przy ul. Gronowej 20.
 5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszej jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia jest niższy niż 6%, zatem pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP w zakładce Ochrona danych osobowych.

Wyniki naboru

Metadane

Data publikacji : 18.09.2023 09:00
Data modyfikacji : 22.01.2024 09:04
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Buszka
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Buszka
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Buszka
do góry