Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/oferty-pracy/oferty-rozstrzygniete/r3276084413989,Nabor-na-stanowisko-ds-oplat-adiacenckich-i-planistycznych.html
26.05.2024, 10:13

ds. opłat adiacenckich i planistycznych

Zakres podstawowych czynności

 1. Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania opłat adiacenckich i ich waloryzacji.
 2. Ustalanie jednorazowych opłat w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą.
 3. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłat adiacenckich związanych z partycypacją
  w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 4. Weryfikacji aktów notarialnych przekazywanych w trybie art. 37 ust. 5 ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z procedurą obiegu aktów notarialnych w ZGiKM GEOPOZ.
 5. Rozpatrywanie wniosków o dostęp oraz o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  w komórce organizacyjnej.
 6. Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji z zakresu prowadzonych spraw.
 7. Przygotowywanie akt i przekazywanie ich do archiwum zakładowego.
 8. Wysyłanie korespondencji.

Kandydatom oferujemy

 1. Pracę w przyjaznym i efektywnym zespole.
 2. Możliwość zdobycia doświadczenia, a także ugruntowanie umiejętności, w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego.
 3. Kontakt z operatami szacunkowymi określającymi wartości nieruchomości.
 4. Możliwość dobrego poznania stosowania prawa administracyjnego dla absolwentów prawa (także przyszłych radców prawnych).

 

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • umiejętność komunikacji językowej na dobrym poziomie
 • umiejętność obsługi klienta
 • umiejętność obsługi komputera – pakietu Office, Internetu oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność poprawnego redagowania pism
 • umiejętność współpracy z ludźmi i pracy w zespole
 • umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa
 • wiedza z zakresu własnej i pokrewnych specjalności
 • wykształcenie wyższe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości lub/i gospodarki nieruchomościami
 • uprawnienia radcy prawnego
 • wykształcenie wyższe II stopnia kierunek lub specjalizacja: prawo, architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna

Warunki pracy

 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim
 • oświetlenie stanowiska pracy jest naturalne i sztuczne
 • podczas pracy wykorzystuje się komputer z monitorem LCD
 • praca z przewagą wysiłku umysłowego
 • stanowisko pracy mieści się w wielokondygnacyjnym budynku wyposażonym w windy

Wymagane dokumenty oraz oświadczenia

 1. Dane osobowe i zawodowe:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • dane kontaktowe,
  • wykształcenie,
  • kwalifikacje zawodowe,
  • doświadczenie zawodowe,
 2. List motywacyjny
 3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje:
  możesz je załączyć lub przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  Jeśli dokumenty są w obcym języku, muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 4. Dokument potwierdzający niepełnosprawność
  jeżeli chcesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.
 5. Wymagane oświadczenia:
  • Oświadczenia o treści:

   „Oświadczam, że:
   • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,
   • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • cieszę się nieposzlakowaną opinią,
   • posiadam obywatelstwo polskie” (oświadczenie to jest konieczne tylko, jeśli obywatelstwo jest wymaganiem niezbędnym).
  • Jeśli chcesz podać dodatkowe informacje, inne niż te wymienione wyżej, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dołącz oświadczenie: „Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”
Oznaczenie („ x” w checkbox) w elektronicznym formularzu w zakresie oświadczeń oraz wymaganych zgód jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Aplikację możesz złożyć

 1. Elektronicznie na stronie: bip.geopoz.poznan.pl (zakładka Oferty pracy – Oferty pracy bieżące).
 2. Przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (adres na ePUAP: /geopoz/skrytka).
 3. Przesyłając e-mail na adres: geopoz@geopoz.poznan.pl
 4. Pocztą tradycyjną.
 5. Osobiście w siedzibie GEOPOZu, Sala Obsługi Klienta (I piętro).
Oferty dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę – ważna jest data dostarczenia ich do GEOPOZu.

Informacje dodatkowe

 1. sprawdzimy, czy złożone oferty spełniają wymagania niezbędne i dodatkowe oraz czy zawierają wszystkie konieczne dokumenty i oświadczenia.
 2. odpowiedzi udzielimy tylko na wybrane oferty.
 3. oferty od kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach.
 4. informację o wyniku naboru udostępnimy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz na tablicy ogłoszeń w GEOPOZie — Sala Obsługi Klienta w Poznaniu przy ul. Gronowej 20.
 5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszej jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia jest niższy niż 6%, zatem pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP w zakładce Ochrona danych osobowych.

Wyniki naboru

Metadane

Data publikacji : 06.11.2023 09:00
Data modyfikacji : 11.03.2024 08:40
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Buszka
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Buszka
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Buszka