Oferty pracy

geoinformatyczne ds. rozwoju i wdrożeń

Zakres podstawowych czynności

 1. Tworzenie modeli 3D obiektów na podstawie dostępnych danych źródłowych
 2. Analizowanie i przetwarzanie oraz zarządzanie modelem 3D miasta
 3. Pozyskiwanie danych źródłowych do modelu 3D miasta (pomiary w terenie)
 4. Integrowanie modelu 3D z danymi SIP 2D

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w wykonawstwie geodezyjnym (prace polowe)
 • nieposzlakowana opinia
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • umiejętność posługiwania się instrumentami geodezyjnymi do pomiarów terenowych (tachimetr, GPS) oraz znajomość technik pomiarowych
 • umiejętność pracy w programach typu GIS oraz CAD takich jak QGIS, ESRI, Bentley Microstation i podobnych
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalizacja: geodezja i kartografia, geoinformatyka, fotogrametria, geografia, geoinformacja
 • znajomość geodezyjnych instrukcji technicznych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w inwentaryzacji obiektów bedących przedmiotem opracowań 3D - np. drzewa, mała architektura
 • studia podyplomowe z zakresu geoinformacji, GIS, fotogrametrii i teledetekcji
 • umiejętność pracy z bazami danych
 • umiejętność pracy z ludźmi i pracy w zespole
 • umiejętność przetwarzania chmur punktów np. klasyfikacja, rozrzedzanie, itp.
 • umiejętność tworzenia NMT zgodnie ze standardem CityGML
 • ważne prawo jazdy kat. B
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalizacja: nauki techniczne
 • znajomość przebiegu procesów inwestycyjnych i ich powiązania z wykonawstwem geodezyjnym oraz zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Warunki pracy

 • oświetlenie stanowiska pracy jest naturalne i sztuczne
 • podczas pracy wykorzystuje się komputer z monitorem LCD
 • praca z przewagą wysiłku umysłowego
 • stanowisko pracy mieści się w wielokondygnacyjnym budynku wyposażonym w windy (windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych)

Wymagane dokumenty oraz oświadczenia

(podstawa prawna żądania danych: art. 221 par. 1, 2, 4 i 5 Kodeksu pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych):
 • imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia dot. wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
 • list motywacyjny („Co motywuje Pana/ią do podjęcia pracy na oferowanym stanowisku?”)
 • kopie/skany świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje – uwaga: dopuszcza się przedstawienie tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • kopię/skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia jest niższy niż 6%, a kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia (patrz informacje dodatkowe)
 • oświadczenia o treści:

  „Oświadczam, że:
  • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych
  • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • cieszę się nieposzlakowaną opinią
  • posiadam obywatelstwo polskie” – (oświadczenie to jest wymagane tylko wówczas, gdy zostało zawarte w wymaganiach niezbędnych)
 • podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż wyżej wymienione wymaga zamieszczenia klauzuli – zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

  „Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”

Składanie aplikacji

 • zachęcamy do skorzystania z wniosku on-line poprzez stronę internetową Zarządu https://geopoz.poznan.pl (zakładka Oferty pracy – Oferty pracy bieżące), link przy konkretnej ofercie pracy
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza - mail: geopoz@geopoz.poznan.pl - przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • tradycyjna poczta
 • siedziba Zarządu, Sala Obsługi Klienta (I piętro).

Uwaga:

 • skorzystanie z elektronicznego formularza aplikacyjnego wymaga od kandydata podania adresu mailowego, który jest niezbędny do obsługi procesu rekrutacji. Jeżeli nie wyraża Pan/i na to zgody, prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w postaci papierowej
 • dokumenty przesłane tradycyjną pocztą lub składane w Sali Obsługi Klienta winny zawierać numer referencyjny ogłoszenia
 • decyduje dzień wpływu (dostarczenia) aplikacji do naszej jednostki

Informacje dodatkowe

 • rozpatrywane będę tylko aplikacje:
  • kompletne (patrz - "Wymagane dokumenty oraz oświadczenia")
  • spełniające wymagania niezbędne
 • zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty
 • informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu oraz na tablicy ogłoszeń w Sali Obsługi Klienta Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu, ul. Gronowa 20
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszej jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia jest niższy niż 6%, zatem pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Ochrona danych osobowych.

do góry