Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/oferty-pracy/oferty-biezace-1/r16435596091861,Rekrutacja-na-stanowisko-ds-wsparcia-informatycznego-Systemu-Informacji-Przestrz.html
2022-09-28, 22:20

Nabór na stanowisko ds. wsparcia informatycznego Systemu Informacji Przestrzennej

Zakres podstawowych czynności

 1. Zapewnienie technologicznego wsparcia Systemu Informacji Przestrzennej
 2. Zapewnienie spójności funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej
 3. Uczestniczenie w tworzeniu i realizacji koncepcji rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej
 4. Koordynowanie rozwiązań problemów informatycznych związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Przestrzennej
 5. Podejmowanie działań zapewniających informatyczną optymalizację funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej
 6. Zapewnienie integralności Centralnej Bazy Danych Systemu Informacji Przestrzennej
 7. Opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i nowych procedur
 8. Zapewnienie poprawności konwersji danych do nowych narzędzi Systemu Informacji Przestrzennej

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • trzyletni staż pracy
 • umiejętność analizy danych
 • umiejętność komunikacji językowej na dobrym poziomie
 • umiejętność organizowania, prowadzenia i koordynowania prac realizowanych zespołowo
 • umiejętność projektowania i wdrażania nowych rozwiązań
 • umiejętność zarządzania projektami
 • wiedza z zakresu własnej i pokrewnych specjalności
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalizacja: geoinformatyka, informatyka, nauki przyrodnicze
 • znajomość systemów GIS
 • znajomość systemów integracji danych i usług

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 2 lata pracy na stanowisku informatyka
 • kursy, szkolenia z zakresu zarządzania projektami informatycznymi lub/i zarządzania bazami danych i mechanizmami wymiany danych
 • praca z bazami danych i portalami internetowymi
 • studia podyplomowe z zakresu systemów baz danych
 • wdrażanie nowych technologii

Warunki pracy

 • oświetlenie stanowiska pracy jest naturalne i sztuczne
 • podczas pracy wykorzystuje się komputer z monitorem LCD
 • praca z przewagą wysiłku umysłowego
 • stanowisko pracy mieści się w wielokondygnacyjnym budynku wyposażonym w windy (windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych)

Wymagane dokumenty oraz oświadczenia

(podstawa prawna żądania danych: art. 221 par. 1, 2, 4 i 5 Kodeksu pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych):
 • imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia dot. wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
 • list motywacyjny („Co motywuje Pana/ią do podjęcia pracy na oferowanym stanowisku?”)
 • kopie/skany świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje – uwaga: dopuszcza się przedstawienie tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • kopię/skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia jest niższy niż 6%, a kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia (patrz informacje dodatkowe)
 • oświadczenia o treści:

  „Oświadczam, że:
  • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych
  • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • cieszę się nieposzlakowaną opinią
  • posiadam obywatelstwo polskie” – (oświadczenie to jest wymagane tylko wówczas, gdy zostało zawarte w wymaganiach niezbędnych)
 • podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż wyżej wymienione wymaga zamieszczenia klauzuli – zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

  „Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”
 • jeżeli w wymaganiach niezbędnych nie ma wymogu posiadania obywatelstwa polskiego, to osoba, która go nie posiada, musi dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka polskiego oraz oświadczenie:

  „Oświadczam, że posiadam:
  • obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.”  

Składanie aplikacji

 • zachęcamy do skorzystania z wniosku on-line poprzez stronę internetową Zarządu https://geopoz.poznan.pl (zakładka Oferty pracy – Oferty pracy bieżące), link przy konkretnej ofercie pracy
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza - mail: geopoz@geopoz.poznan.pl - przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • tradycyjna poczta
 • siedziba Zarządu, Sala Obsługi Klienta (I piętro).

Uwaga:

 • skorzystanie z elektronicznego formularza aplikacyjnego wymaga od kandydata podania adresu mailowego, który jest niezbędny do obsługi procesu rekrutacji. Jeżeli nie wyraża Pan/i na to zgody, prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w postaci papierowej
 • dokumenty przesłane tradycyjną pocztą lub składane w Sali Obsługi Klienta winny zawierać numer referencyjny ogłoszenia
 • decyduje dzień wpływu (dostarczenia) aplikacji do naszej jednostki

Informacje dodatkowe

 • rozpatrywane będę tylko aplikacje:
  • kompletne (patrz - "Wymagane dokumenty oraz oświadczenia")
  • spełniające wymagania niezbędne
 • zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty
 • informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu oraz na tablicy ogłoszeń w Sali Obsługi Klienta Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu, ul. Gronowa 20
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszej jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia jest niższy niż 6%, zatem pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Ochrona danych osobowych.

Wyniki naboru