Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych realizujących umowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych – przedstawicieli, pracowników wskazanych do kontaktu i realizacji umów zawartych przez pracodawcę z Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ


Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, zwany dalej w treści „Zarządem”, gwarantuje poufność danych pozyskanych w związku z zawartą umową w zakresie służbowych danych osobowych, przetwarzanych w celu realizacji niezbędnych czynności związanych z realizacją zwartej umowy. Zarząd zapewnia, że wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w zakresie adekwatnym do ich kategorii i wymogów prawnych.
W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, Zarząd zamieszcza informację na temat ich przetwarzania:


Administrator:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
NIP 777-00-03-742, REGON 630003930
Tel. 61 8271 500, fax 61 8230 201
mail: geopoz@geopoz.poznan.pl

Inspektor Ochrony Danych:

Dane kontaktowe:
mail: iod@geopoz.poznan.pl
adres: ZGiKM GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

Źródło pochodzenia oraz kategoria odnośnych danych osobowych:

Służbowe dane osobowe, mające ściśle zawodowy charakter, w tym dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe, pozyskane od podmiotu, na rzecz którego świadczy Pani/Pan pracę.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

 1. Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności niezbędnych do wykonania umowy, w szczególności:
 • zgłaszania skarg, reklamacji lub zgłoszeń,
 • przekazywania informacji niezbędnych do realizacji umowy,
 • weryfikacja prawidłowości wykonania umowy, dokonywania rozliczeń oraz dochodzenia roszczeń.
 1. Przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art.. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią).
 2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Czas przetwarzania:

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla zrealizowania celu dla którego zostały zebrane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi względem Administratora na podstawie podpisanych z nimi umów.

Przysługujące prawa:

 • Prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO);
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO);
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Metadane

Data publikacji : 14.10.2020 08:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Promis
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry