Komunikaty

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy ZG-ARZ.5012.17.2021

Poznań, 16.11.2021 r.

ZG-ARZ.5012.17.2021

OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania jako prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej,

zawiadamia

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy nr ZG-ARZ.5012.17.2021 do 31 stycznia 2022 r., ze względu na konieczność kontynuowania postępowania wyjaśniającego, w szczególności dotyczącego ustalenia wszystkich stron postępowania. Stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia w przypadkach określonych w przepisach art. 37 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wyznaczenie nowego terminu nie oznacza, że sprawa nie zostanie rozpatrzona w terminie wcześniejszym.

Jednocześnie Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zawiadamia, że publiczne obwieszczenie następuje w dniu 16 listopada 2021 r. Zgodnie z przepisem art. 49 § 2 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Prezydenta

Bożena Skrzydlewska

Z-ca DYREKTORA ds. Orzecznictwa Administracyjnego ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Metadane

Data wytworzenia : 16.11.2021
Data publikacji : 16.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Tumiel
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sroka

Opcje strony

do góry