Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/komunikaty/1748,Obwieszczenie-o-przedluzeniu-terminu-zalatwienia-sprawy-ZG-ARZ5012762020.html
2022-01-18, 16:54

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy ZG-ARZ.5012.76.2020

Poznań, dnia 30.09.2021

ZG-ARZ.5012.76.2020

OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na podstawie art. 49a w związku z art. 49 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania jako prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w związku z prowadzonym postępowaniem

zawiadamia

że przed Wojewodą Wielkopolskim prowadzone jest postępowanie odwoławcze od decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 778/2020 z 30 kwietnia 2020 r., znak UA-IV.6740.3041.2019, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” oraz „Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka” w Poznaniu. W świetle stanowiska Wojewody Wielkopolskiego znajdującego potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, podmiot, na rzecz którego nastąpi ustalenie odszkodowania organ odszkodowawczy ustala na podstawie treści ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Postępowanie prowadzone przed Wojewodą Wielkopolskim nie zostało do dnia dzisiejszego zakończone a zatem brak jest możliwości ustalenia podmiotów uprawnionych do odszkodowania.

Wobec powyższego oraz ze względu na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w zakresie wskazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego w uzasadnieniu decyzji z 11 sierpnia 2021 r., nr SN-III.7570.78.2021.7, na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że termin załatwienia sprawy przedłużony został do dnia 31 marca 2022 r.

Jednocześnie Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zawiadamia, że publiczne obwieszczenie następuje w dniu 1 października 2021 r. Zgodnie z przepisem art. 49 § 2 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z upoważnienia Prezydenta

Bożena Skrzydlewska

Z-ca Dyrektora ds. Orzecznictwa Administracyjnego ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu

Metadane

Data publikacji : 01.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Biniak
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Lamprycht

Opcje strony