Komunikaty

Weryfikacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Umultowo w Poznaniu

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Umultowo

Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadamia, że trwają prace związane z weryfikacją i aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla wybranych działek ewidencyjnych w obrębie Umultowo w Poznaniu.

Na podstawie art. 13 ust 1 pkt 1 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052. ze zm.) osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo do:

  • wstępu na grunt i do obiektów budowlanych,
  • dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

Zgodnie z art.14 ww. ustawy właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są zobowiązani umożliwić  wykonawcom realizowanie prac terenowych.

Wykonawca:

Firma Usługi Geodezyjne Kapella Maciej z siedzibą w Gnieźnie - zobowiązany jest do pozyskania i weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczących użytków gruntowych, a także budynków, w szczególności:

  • geometrii (konturu użytku/budynku),
  • procesu budowy, przebudowy, rozbiórki, stanu użytkowania,
  • liczby kondygnacji,
  • informacji o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku,
  • oznaczenia funkcji budynku,
  • powierzchni użytkowej,
  • pola powierzchni zabudowy.

Dane o budynkach zostaną określone w oparciu o udostępnione przez właścicieli/władających nieruchomością dokumenty architektoniczno‑budowlane oraz inne dokumenty, z których powyższe dane wynikają, bądź w oparciu o oświadczenie właściciela/władającego nieruchomością.                                                                             

Pouczenie:

na podstawie art. 48 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: ”Kto wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą, podlega karze grzywny.”

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych związanych z weryfikacją ewidencji gruntów i budynków pozostaje w zgodności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwana dalej jako rozporządzenie RODO. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/ochronadanychosobowych/1638,Ochrona-danych-osobowych.html. Dane będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione, przy zapewnieniu środków zabezpieczających zbiór danych zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia.

Metadane

Data publikacji : 26.07.2021 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rachuta
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry