Komunikaty

Decyzja w sprawie ZG-ARZ.5012.76.2020

ZG-ARZ.5012.76.2020

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), art. 12 ust. 4a, 4f, 5 i 18 ust. 1 i 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), art. 4 pkt 9b1, art. 129 ust. 5 pkt 3, art. 130 ust. 2, art. 132 ust. 1, 1a, 2 i 5 oraz art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania jako prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej,

orzeka

  1. Ustalić odszkodowanie w łącznej wysokości 1.377.765,07 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 7/100), na rzecz właścicieli lub współwłaścicieli lokali oraz miejsc postojowych w hali garażowej wyodrębnionych z nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00203824/9, za udziały wynoszące łącznie 97.567/100.000 części w części tej nieruchomości stanowiącej projektowane działki 22/12 o powierzchni 2.385 m2 i nr 22/13 o powierzchni 308 m2, wydzielone z działki nr 22/10 z arkusza mapy 18 obrębu Naramowice, objętą decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr 778/2020 z 30 kwietnia 2020 r., znak: UA-IV.6740.3041.2019, sprostowaną postanowieniem z 29 czerwca 2020 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: ”Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu oraz „Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, oraz za nakłady budowlane stanowiące ich współwłasność
  2. Do zapłaty odszkodowania w wysokości 1.377.765,07 zł zobowiązany jest Prezydent Miasta Poznania (Zarząd Dróg Miejskich). Wypłata odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej podlegać będzie wykonaniu oraz na podstawie niniejszej, ostatecznej decyzji, na rzecz właścicieli lokali z dnia wykonalności decyzji. Odszkodowanie podlegać będzie wypłacie jednorazowo na rachunki bankowe wskazane przez uprawnionych Zarządowi Dróg Miejskich, zgodnie z przysługującymi im udziałami. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

Uzasadnienie

Prezydent Miasta Poznania decyzją nr 778/2020 z 30 kwietnia 2020 r., znak UA-IV.6740.3041.2019, sprostowaną postanowieniem z 29 czerwca 2020 r., wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zezwolił na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” oraz „Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka” w Poznaniu. Inwestycję przewidziano na części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00203824/9 stanowiącej część działki nr 22/10 z arkusza mapy 18 obrębu Naramowice, stąd decyzją z 30 kwietnia 2020 r. zatwierdzono również podział tej działki, m.in. na działki nr 22/12 o powierzchni 2.385 m2 i nr 22/13 o powierzchni 308 m2. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji wniesione zostało odwołanie. Postępowanie odwoławcze prowadzone przed Wojewodą Wielkopolskim pod numerem IR-III.7821.14.2020.4 do dnia wydania niniejszej decyzji nie zostało zakończone. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy z 10 kwietnia 2003 r., nieruchomości lub ich części, objęte inwestycją drogową, stają się własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna. Z dniem, w którym decyzja z 30 kwietnia 2020 r. stanie się ostateczna, działki nr 22/12 i 22/13, staną się własnością Miasta Poznania.

Przepis art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) stanowi, że decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4f ustawy odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości. W świetle przepisu art. 11a ust. 1 tej ustawy, w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych decyzję o zezwoleniu wydaje starosta. W myśl przepisu art. 12 ust. 5 ustawy do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.). Przepis art. 129 ust. 5 pkt 3 tej ustawy stanowi, że starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 9b1 ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o staroście – należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu. Sprawy z tego zakresu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Poznania z 25 czerwca 1991 r., nr XXXII/177/91 w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 4027), należą do zadań Zarządu. Prezydent Miasta Poznania upoważnił Dyrektora Zarządu i Zastępcę Dyrektora do spraw Orzecznictwa Administracyjnego, do wydawania w jego imieniu decyzji w tym przedmiocie (upoważnienie z 6 października 2008 r.).

Na podstawie danych ewidencji gruntów i danych z ewidencji ludności oraz badania księgi wieczystej nr PO1P/00203824/9 prowadzonej dla nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jasna Rola 34 A, B, C, D, E, F i G, stanowiącej działkę nr 22/10 z arkusza mapy 18 obrębu Naramowice, a także badania ksiąg wieczystych prowadzonych dla lokali i miejsc postojowych w hali garażowej wyodrębnionych z tej nieruchomości, ustalono właścicieli i posiadane przez nich udziały związane z własnością wyodrębnionych lokali i miejsc postojowych. Pismem z 19 listopada 2020 r. zawiadomiono współwłaścicieli i Zarząd Dróg Miejskich o wszczęciu z urzędu postępowania o ustalenie odszkodowania za projektowane działki nr 22/12 o powierzchni 2.385 m2 i nr 22/13 o powierzchni 308 m2, wydzielone z działki nr 22/10 z arkusza mapy 18 obrębu Naramowice, objętą inwestycją. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania (art. 18 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.). Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości (art. 130 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.). Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości (art. 134 ust. 1 tej ustawy). Jeżeli ze względu na rodzaj nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej, ponieważ tego rodzaju nieruchomości nie występują w obrocie, określa się jej wartość odtworzeniową. Przy określaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości, oddzielnie określa się wartość gruntu i oddzielnie wartość jego części składowych (art. 135 ust. 1 i 2 tej ustawy).

Wizja przeprowadzona 23 czerwca 2020 r. wykazała, że projektowana działka nr 22/12 stanowi niezagospodarowany teren wykorzystywany jako parking samochodowy, natomiast projektowana działka nr 22/13 zabudowana jest fragmentem jezdni i chodnika z kostki betonowej. Na działce tej znajduje się również fragment trawnika, metalowa brama elektryczna, fragment metalowego ogrodzenia oraz lampa osiedlowa z systemem monitoringu.

Postanowieniem z 25 września 2020 r. powołano rzeczoznawcę majątkowego Andrzeja Janaszewskiego jako biegłego w sprawie i zobowiązano go do sporządzenia opinii określającej wartość nieruchomości. Zgodnie z przepisem art. 156 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Operat sporządzony 14 października 2020 r. zweryfikowano badając jego zgodność z przepisami rozdziału 5 działu III i rozdziału 1 działu IV ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 ze zm.), a także Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny opracowanymi i opublikowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Stwierdzono, że na potrzeby wyceny biegły określił właściwy rynek nieruchomości podobnych, biorąc pod uwagę przedmiot, zakres i cel wyceny oraz dostępność danych. Operat jest spójny i logiczny, a określona w nim wartość wiarygodna. W tych okolicznościach przyjęto go jako dowód w sprawie. Na jego podstawie ustalono, że wartość prawa własności działek nr 22/12 i 22/13 wynosi 1.412.122,00 zł, w tym wartość gruntu – 1.346.392,00 zł, wartość nakładów budowlanych – 63.057,00 zł i wartość nasadzeń roślinnych – 2.673,00 zł. Odszkodowanie należne za udziały wynoszące łącznie 97.567/100.000 części wynosi 1.377.765,07 zł.

Pismem z 19 listopada 2020 r. zawiadomiono strony o sporządzeniu operatu szacunkowego oraz o możliwości zapoznania się z nim, a także na podstawie przepisu art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. W dniu 18 grudnia 2020 r., p. Paweł Wyszomirski wniósł uwagi do sporządzonego w sprawie operatu szacunkowego podnosząc, że działka sąsiednia została wyceniona o 28 % wyżej, oraz że kwota odszkodowania nie uwzględnia odszkodowania za wszystkie nakłady budowlane znajdujące się na działkach nr 22/12 i 22/13. Rzeczoznawca majątkowy w piśmie z 14 stycznia 2021 r. wyjaśnił, że nie jest uprawniony do omawiania szczegółów wyceny nieruchomości sporządzonej w sprawie, w której p. Paweł Wyszomirski nie jest stroną oraz wyjaśnił sposób wyceny działki nr 22/12. Ponadto wskazał, że w wycenie uwzględniono wszystkie nakłady budowlane znajdujące się na działkach nr 22/12 i 22/13. Organ prowadzący postępowanie, podzielając w pełni wyjaśnienia rzeczoznawcy majątkowego przedstawione w piśmie z 14 stycznia 2021 r., jako logiczne i szczegółowo uzasadnione, uznał że brak jest podstaw do sporządzenia operatu uzupełniającego. Pozostałe strony nie zgłosiły wniosków dowodowych ani zastrzeżeń do dowodów i materiałów zebranych w sprawie.

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17, tj. z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości. Na podstawie przekazanych przez inwestora zastępczego – Poznańskie Inwestycje Miejskie oświadczeń dotyczących wydania części nieruchomości stanowiącej działki nr 22/12 i 22/13, pochodzących tylko od części współwłaścicieli nieruchomości lokalowych wyjaśniam, że zgodnie z wyżej powołanym przepisem, powiększenie kwoty odszkodowania następuje w przypadku wydania nieruchomości, a nie udziałów w nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 20 października 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 1049/15 rozporządzanie rzeczą wspólną wymaga zgodnego oświadczenia woli wszystkich współwłaścicieli. Brak zgody wszystkich współwłaścicieli uniemożliwia wydanie nieruchomości inwestorowi. Powyższe argumenty prowadzą do wniosku, iż nie jest możliwe zastosowanie instytucji wydania nieruchomości w stosunku do udziałów we własności. W świetle powyższego brak jest zatem podstaw do powiększenia wysokości odszkodowania o 5%.

Niniejsza decyzja jest decyzją częściową i rozstrzyga sprawę 97.567/100.000 części udziałów w nieruchomości z księgi wieczystej Kw numer PO1P/00203824/9. Dla pozostałej części wynoszącej 2.433/100.000 wydana zostanie odrębna decyzja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w zakresie ustalenia stanu prawnego dla tej części udziałów w nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 132 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a który stanowi, że w sprawach, w których wydano odrębną decyzję o odszkodowaniu, zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna. Przepis art. 132 ust. 5 powołanej ustawy stanowi, że do zapłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości jest zobowiązany starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa, albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz tej jednostki. W świetle tego przepisu, do zapłaty odszkodowania za projektowaną działkę nr 9/13, która stanie się z mocy prawa własnością Miasta Poznania zobowiązany jest Prezydent Miasta Poznania (Zarząd Dróg Miejskich).

W myśl przepisu art. 12 ust. 5a ustawy z 10 kwietnia 2003 r., na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, wydanej w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wypłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Osoba, której wypłacono zaliczkę, lub jej spadkobiercy są obowiązani do zwrotu zaliczki po jej waloryzacji na dzień zwrotu, jeżeli decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została zmieniona, uchylona w całości lub w części dotyczącej tej osoby, lub stwierdzono jej nieważność (art. 12 ust. 5b ustawy).

Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z przepisami art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

  1. Strony wg rozdzielnika w aktach sprawy w formie publicznego obwieszczenia na stronie internetowej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (geopoz.poznan.pl)
  2. Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17 61-623 Poznań (2 egzemplarze)
  3. Aa (2 egzemplarze)

Metadane

Data wytworzenia : 31.05.2021
Data publikacji : 02.06.2021
Data modyfikacji : 02.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Biniak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony

do góry